ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1389 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Р.Г.А., редовно уведомена, явява се пълномощникът й П.Г. и адвокат П., редовно упълномощени от по-рано.

Ответник по оспорването – Община Бургас, редовно уведомени, явява се юрисконсулт А., редовно упълномощен.

Заинтересовани страни – П.И.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител; Д.П.П., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; И.А.И., редовно уведомена, явява се лично; Д.А.Б., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител; Б.С.У., редовно уведомен, явява се съпругата му Т.П.У., редовно упълномощена; М.П.Г., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; Н.С.И., редовно призована, явява се лично; П.Д.К., редовно призован, не се явява, не изпраща представител; Н.И.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител; С.И.К., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; М.Д.Х., редовно призован, не се явява, не изпраща представител; М.М.Б., нередовно призован, не се явява, не изпраща представител; Б.Г.Б., редовно призован, не се явява, не изпраща представител; Д.Й.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител; М.С.К., нередовно призована, не се явява, не изпраща представител; И.С.И., редовно призован, явява се лично; М.С.С., редовно призована, явява се лично; Г.Х.С., редовно призован, явява се лично; С.Т.Д., редовно призован, явява се лично; С.Д., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; М.Н.И., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; С.Н.К., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; Е.А.В., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; М.П.К., редовно призован, явява се лично; Я.К.К., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; Ж.Г.П., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; Р.И.Ш., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; Д.М.Д., редовно призован, не се явява не изпраща представител; М.Д.Д., редовно призована, не се явява, не изпраща представител; К.И.М., нередовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

Съдът намира, че някои от призованите в качеството на заинтересовани лица са загубили това си качество, като загубили собствеността върху имоти, намиращи се на съответните адреси, поради което и следва да бъдат заличени като заинтересовани страни. Същевременно, нередовното призоваване на други заинтересовани страни е пречка за даване ход на делото и такъв не следва да се дава. За редовното призоваване на някои от заинтересованите страни следва да се приложи реда за призоваване, уреден в чл. 46  ГПК – за заинтересованата страна М.М.Б.. За заинтересованата страна М.С.К. да се изиска справка от ГРАО в случай на налична регистрация на настоящ адрес. Същевременно, предвид липсата на възможност за установяване с точност на всички заинтересовани страни, съдът намира, че въпреки липсата на изрично предвиден законов ред, следва за производството по настоящото дело да бъдат поставени обявления на видно място на следните адреси: *** . По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАЛИЧАВА в качеството на заинтересовани страни следните лица – Г.Г.Х., Л.С.Г., В. Д. Д. /починала/, С.И.Д., ЕТ «ДИ КО – Д. К.», И.М.Г., И.Х.И. /починал/.

По реда на чл. 46 ГПК да се призове лицето М.М.Б..

Да се призове заинтересованата страна К.И. *** ,***.

Да се изиска справка от ГРАО – гр. Бургас относно постоянен и настоящ адрес на лицето М.С.К., с последен известен на съда адрес: ***.

Да се постави обявление на видно място на посочените в обстоятелствената част адреси, в което да се укаже, че всички собственици на недвижими имоти, намиращи се на тези адреси могат да встъпят в качеството на заинтересовани страни в производството по адм. дело №1389/2008 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, като в обявлението се посочат страните по делото и оспорвания административен акт, както и датата за следващо съдебно заседание. В същото съобщение следва да се укаже на лицата, желащи да встъпят в качеството на заинтересовани страни, че следва да представят по делото доказателства относно правата им на собственост върху недвижим имот, намиращ се на посочените адреси.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.03.2009 г. от 11.05 часа, за която дата явилите се лица и редовно призованите – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: