О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

      1619

        гр. Бургас, 11.07.2018 г.                                                                                                                                                                                                                

 

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на единадесети юли  две хиляди и  осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

след като разгледа докладваното от съдия Ганева адм. дело №  1388  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на „Локал Асетс Мениджмънт Енд Рисорсис АД, ЕИК 201204125, със седалище и адрес на управление: *****, с изпълнителни директори А.С. и А.Г., против заповед № РД-69/18.05.2018г. за прилагане на принудителна административна мярка, издадена от Директора РИОСВ Бургас, с която е спряна производствената дейност на ферма за отглеждане на животни  (птицеферма), находяща се в с.Вълчин върху имот с № 000248 с оператор „Ник Фуд Бг“ ЕООД. Иска се съдът да отмени оспорената заповед като незаконосъобразна поради несъответствие с материалния закон и нарушение на административнопроизводствените правила.

Ответникът – Директор на РИОСВ Бургас, изразява писмено становище за недопустимост на жалбата, алтернативно за неоснователност.

При извършената проверка за допустимостта на подадената жалба по реда на чл.159 от АПК, съдът намира, същата за процесуално недопустима по смисъла на чл.159, т.4 от АПК. Съображенията за това са следните:

Съгласно разпоредбата на чл.147, ал.1 от АПК, право да оспорват административен акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Абсолютна процесуална предпоставка, за наличието на която съдът следи служебно, е правния интерес от оспорването на даден административен акт.

В конкретния случай за жалбоподателя липсва пряк правен интерес от обжалването на процесната заповед. Същият не е адресат на заповедта, тъй като  видно от оспорената заповед е спряна производствената дейност на ферма за отглеждане на животни  (птицеферма), находяща се в с.Вълчин върху имот с № 000248 с оператор „Ник Фуд Бг“ ЕООД, който е адресат на заповедта. Жалбоподателят  не е субект на правоотношението, визирано в оспорената пред съда заповед, не е адресат на заповедта и върху него не се разпростират административните последици от нея.

 Производството по този вид дела се развива само между административния орган и адресата на акта. След като разпоредителната част на акта не засяга жалбоподателя, то същият не е от кръга на лицата, имащи правен интерес да подават жалба срещу оспорения административния акт.

С оглед изложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, а производството по делото да бъде прекратено.

Предвид горното и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд – град Бургас, дванадесети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Локал Асетс Мениджмънт Енд Рисорсис АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: *****, с изпълнителни директори А.С. и А.Г., против заповед № РД-69/18.05.2018г. за прилагане на принудителна административна мярка, издадена от Директора РИОСВ Бургас, с която е спряна производствената дейност на ферма за отглеждане на животни  (птицеферма), находяща се в с.Вълчин върху имот с № 000248 с оператор „Ник Фуд Бг“ ЕООД.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1388/2018г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването.

 

 

                                                                                                       СЪДИЯ: