Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 4 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тринадесети ноември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С. Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1388/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – РПУ – гр. Несебър обжалва Решение № 347/22.07.2008 г., постановено по НАХД № 292/2007 г. на Районен съд – гр. Несебър. С решението е отменено Наказателно постановление № 2408/27.07.2007 г. на началника на РПУ – гр. Несебър, с което на И.Т.Т. за нарушение на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. 1 от същия закона е наложена глоба в размер на 50 лева и постановено лишаване от право да се управлява МПС за срок от един месец.

Касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна, респ. решението на районния съд за правилно и обосновано.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че в хода на развилото се административнонаказателно производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до ограничаване правото на защита на нарушителя. Този извод на съда е правилен и законосъобразен.

Действително, видно от доказателствата по делото, в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление от начина, по който са указани фактите не може да се направи несъмнен и обоснован извод за какво точно нарушение е санкциониран И.Т..

Правилно първоинстанционният съд е приел, че противоречието между АУАН и Наказателното постановление, цифровото указване на извършеното нарушение съществено накърнява правото на защита. Същевременно този съд е установил, че има разминаване и в указване на фактическия състав на нарушението в двата документа.

По така изложените съображения настоящият състав намира, че постановеното първоинстанционно съдебно решение не страда от пороци, които да обосноват неговата отмяна.

Още повече, че подадената касационна жалба е бланкетна и в нея не се сочат никакви конкретни нарушения, които според касатора са допуснати в първоинстанционния акт.

 

 

 

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 347/22.07.2008 г., постановено по НАХД № 292/2007 г. на Районен съд – гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № 2408/27.07.2007 г. на началника на РПУ – гр. Несебър.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………