ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Б.Ч., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1387 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:05 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Й.Ж.Л., редовно призован, не се явява лично, представлява се от адвокат М., с пълномощно на л. 17 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмет на община Бургас, нередовно призован, не изпраща представител. С молба от упълномощения юрисконсулт М. ответника по оспорването изрично е изразил, че не възразява да се даде ход на делото, но не може да се яви, тъй като е възпрепятстван за днешно съдебно заседание.

 

Адв. М.: Моля да дадете ход на делото.

 

СЪДЪТ като съобрази, че за днешно съдебно заседание кмета на община Бургас е призован на 06.10.2016 г., а към настоящия момент не са изтекли 7 дни от съдебното заседание намира, че не е налице редовно призоваване на ответната страна. Тази процесуална пречка е преодоляна чрез  изричното изявление на юрисконсулт М.. Съдът приема, че не са налице пречки за отлагане на делото поради изричното изявление на  упълномощения юрисконсулт М. да се даде ход на делото в днешно съдебно заседание.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Й.Ж.Л. против акт за прихващане или възстановяване №94-01-16427/21.06.2016 г. издаден от Ф.И.П.– гл. експерт в дирекция „МПДТР“ при община Бургас, с който не е извършено възстановяване на суми дължими от Й.Ж.Л.. Иска се отмяна на акта, като незаконосъобразен.

 

С определение №1669/04.10.2016 година съдът е заличил като ответник по оспорването в производството по административно дело № 1387/2016 г. по описа на Административен съд Бургас директора на дирекция „МПДТР“ при община Бургас, като вместо него е конституирал като ответник по оспорването кмета на община Бургас. УКАЗАЛ е доказателствената тежест на ответника. Допуснал е представените с административната преписка документи като доказателства по делото.

 

Постъпили са писмени бележки с вх. № 9424/10.10.2016 г. от гл. юрисконсулт М. – процесуален представител на ответника, с пълномощно по лист 55 от делото, в които заявява, че  няма доказателствени искания.

 

   АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Известно ми е постановеното от съда определение №1669/04.10.2016 година. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Няма да соча доказателства. Запознат съм и считам, че представената административна преписка е пълна. Да се приемат приложените по делото доказателства. Жалбоподателят и към момента не е признат по съответния ред за собственик на имота, за който са събрани данъци и такси. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

АДВОКАТ М.: Няма да соча доказателства. Да се приключи делото. Запознат съм с писмени бележки с вх. № 9424/10.10.2016 г. от гл. юрисконсулт М..

 

Съдът счита делото за изяснено и

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приключва събирането на доказателствата;

Дава ход по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаеми Господин Председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и отмените атакувания административен акт. Въпросът, който е спорен по делото е правен. В ЗМДТ задълженията по ТБО са по отношение на данъчно задължено лице като е посочено, че това е собственика на имота. Подаването на данъчна декларация действително създава задължение между жалбоподателя, подал декларацията и административния орган. Но в тази декларация не е посочена дата на придобиване на собственост. В този смисъл община Бургас няма как да презюмира собствеността на доверителя ми. Цитираната съдебна практика от процесуалния представител на ответника не е относима, тъй като по едно от делата ВАС е обсъждал прогласяването на акт за собственост въз основа на който е събиран данъка, който акт е обявен за нищожен,.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,12  часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: