ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми септември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1386 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:17 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Д.Л., редовно призована, се явява адвокат М., с пълномощно по делото

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”, при община Бургас редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът констатира, че неправилно по делото е бил конституиран и призован като ответник директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”, при община Бургас, вместо кмета на общината, който съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ, упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като ответник по делото Кмета на община Бургас, като ЗАЛИЧАВА като ответник по делото Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”, при община Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от днес за присъстващите страни, а за неприсъстващите от уведомяването им.

 

СЪДИЯ:

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се даде ход на делото, въпреки нередовното призоваване на новоконституирания ответник. Представил съм с преписката пълномощно от името на кмета на община Бургас, запознати сме с делото и желаем да се гледа в днешно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и редовното призоваване на жалбоподателя, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Л.Д.Л. против акт за прихващане и възстановяване №94-01-16429/26.05.2016г. на главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с решение №94-01-16429/2/21.06.2016г. на кмета на Община Бургас.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Няма да сочим нови доказателства. Да се приемат приложените по делото доказателства. Заявявам, че и към настоящия момент доверителката ми все още не се е снабдила с акт за собственост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което уважите жалбата на доверителката ми. Таксата битови отпадъци и данък върху недвижим имот се дължи за пет години назад, ако има собственост. Посоченото в декларацията основание „придобивна давност” е от 2016година, като тази придобивна давност е институт, чийто фактически състав изисква изтичане на определен период от време за да се придобие собственост. Предвид изложеното моля да отмените решението на кмета на община Бургас, с което е потвърдил акт за прихващане или възстановяване като неправилно и незаконосъобразно. Моля за присъждане на разноските по делото и срок за представяне на писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалваното решение на кмета на Община Бургас, като правилно и законосъобразно, постановено при съобразяване на събраните доказателства. Моля да имате предвид практиката на Върховен административен съд по дела № 8513/14г. и № 93/13г..

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: