ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1385 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, редовно призован, се представлява  юрисконсулт З.Б.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОПРР ПРИ МРРБ – СОФИЯ, редовно призован, се представлява от адв. Б.В.– САК с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от община Казанлък, представлявана от кмета Г.С.против Решение № РД-02-36-436 от 08.05.2018 год. на Заместник-министър на МРРБ и Ръководител на УО на ОП „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 229 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – Община Казанлък, представлявана от кмета Г.С., изчислена в размер на общо 220 879.13 лева с ДДС, по пропорционален подход, в размер от по 5 % от разходите по всеки от договорите по трите обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: договор  № Д07-34/BG16RFOP001-1.024-0002 – C01-S-02 от 22.06.2017 год., сключен със „***“ АД, на стойност 1 343 634.98 лева с ДДС; Обособена позиция 2: договор  № Д07-35/BG16RFOP001-1.024-0002 – C01-S-03 от 22.06.2017 год., сключен с „***ЕООД, на стойност318 449.32 лева с ДДС; Обособена позиция 3: договор  № Д07-29/BG16RFOP001-1.024-0002 – C01-S-01 от 09.06.2017 год., сключен с „***“ ООД, на стойност 1 755 498.18 лева с ДДС;

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение в частта, с която административния орган приключва сигнала с рег.№ 229, като установява нередност,  като незаконосъобразно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх. 6157/04.06.2018г. административна преписка.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените по делото доказателства, а именно - административната преписка. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ В.: Оспорвам жалбата по съображенията, представени подробно в писмено становище, които представям в днешното съдебно заседание.  Считам, че нямаме спор по фактите, а единствено дали констатираните от нас факти представляват нередност и дали е същата основание да се прилага финансова корекция. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Преписката е в цялост.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх. № 6157/04.06.2018г. административна преписка.

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Считам, че обжалваното решение е незаконосъобразно. Аргументите в него отразяват единствено субективното мнение на управляващия орган, което не почива на законните разпоредби. С оглед на изчерпателно изброените в жалбата пороци, моля същата да бъде уважена и да отмените оспорваното решение.

АДВОКАТ В.: Моля да отхвърлите жалбата срещу обжалвания административен акт. Същият е законосъобразен. Така установените факти според нас са нарушение и основание за налагане на финансова корекция. Същите са нередност по смисъла на Регламент №13/2013 г., като размерът на финансовата корекция е наложен по реда на Наредбата за посочване на нередности и е в минимален размер. Доколкото няколко пъти в жалбата се съдържа, че не е налице действителна вреда, поради което не е налице основание за налагане на финансова корекция, следва да се има в предвид, че вредата може да е потенциална, в който смисъл в днес представеното становище цитираме и практика на европейския съд. Моля да отхвърлите жалбата по съображения, изложени в становището, което представям днес. Претендираме за разноски, за които представям  списък. Същите са в минимален размер.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: