О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1505                       от 29.06.2018г.,            град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съдгр. Бургас, втори състав, на двадесет и девети юни две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                    Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1384 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 285, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), във вр. с чл. 203 и сл. от АПК.

Образувано е по искова молба от А.Е.М. с ЕГН **********, с адрес понастоящем ЗОЗТ „Дебелт“, корпус**, ет.**, **-та група против надзирателите С. Г. и М. В. при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София. В исковата молба е заявено искане за обезщетение в размер на 5 000 лева, представляващи неимуществени вреди, причинени на ищеца от посочените двама надзиратели. Претендираното обезщетение е за твърдян психически и физически тормоз от посочените двама надзиратели.

Във връзка с така депозираната искова молба, с Разпореждане № 2549/05.06.2018 год. съда е указал на ищеца да отстрани констатирани в исковата молба нередовности, в т.ч. - да посочи надлежен ответник по иска – юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите. В изпълнение на така даденото разпореждане, с допълнение към исковата молба, именувано „писмен отговор“, ищеца е уточнил указаните от съда обстоятелства. По отношение посочването на надлежен ответник, в допълнението, като ответници отново са посочени физическите лица С. Г. и М. В., работещи в ЗОДТ „Дебелт“, като надзиратели към ГД „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието.

Съгласно приложимата разпоредба на чл. 284 ал. 1 от ЗИНЗС, държавата отговаря за вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл. 3. В този смисъл, като ответник по предявения иск може да бъде юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени твъряните вреди. В случая, исковата претенция е заявена против ответниците – физическите лица С. Г. и М. В.. С оглед на това, констатираната от съда нередовност – посочване на надлежен ответник, не е отстранена в указания срок, независимо от даденото за това изрично разпореждане на съда.

Съгласно чл. 129, ал. 3 от ГПК, субсидиарно приложим по реда на чл. 203, ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ, когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата молба заедно с приложенията се връща.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 203 ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 1 ал. 2 от ЗОДОВ, чл. 144 от АПК и чл. 129 ал. 3 от ГПК, Административен съд гр.Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба на А.Е.М. с ЕГН **********, с адрес понастоящем ЗОЗТ „Дебелт“, корпус *, ет. *, *-та група против надзирателите С. Г. и М. В. при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1384 по описа за 2018  г. на Административен съд гр.Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: