ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и четвърти септември              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1384 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Елпром ИЕП” АД, редовно призован, представлява се от адв. П., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Царево, редовно призован, представлява се от юрисконсулт С., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от „Елпром ИЕП” АД гр. София против Заповед № РД-01-365/10.05.2013 г. на кмета на Община Царево, с която е разпоредено на основание чл. 65 от ЗОС да се изземе от дружеството-жалбоподател ПИ № 00878.107.420 по КККР на гр. Ахтопол, актуван с АЧОС № 1346 от 22.07.2010 г.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че с вх. № 8257/23.09.2013 г. по делото е постъпило допълнение към жалбата изготвено от дружеството-жалбоподател, с което са формулирани допълнителни доводи в подкрепа на оспорването, а също така е разширено доказателственото искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с поставени допълнителни въпроси.

 

         АДВ. П.: Поддържаме жалбата така, както е предявена ведно с нейното допълнение от 23.09.2013 г. Считаме заповедта за незаконосъобразна. Поддържам доказателствените искания.

Моля да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства.

Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза със задачи, които сме описали в нашата жалба и съответно в допълнението от 23.09.2013 г. Моля да ни бъдат издадени исканите съдебни удостоверения.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и незаконосъобразна и да потвърдите обжалваната заповед. Считам, че същата е издадена съгласно закона и в този смисъл е законосъобразна.

         Възразявам срещу доказателствените искания, като предоставям на съда.

         РЕПЛИКА НА АДВ. П.: Моля, съдът да извърши инцидентен контрол върху акта за общинска собственост, който считаме, че е незаконосъобразен и при така извършения инцидентен контрол, моля съдът да установи незаконосъобразността на този акт за общинска собственост и същия да не бъде кредитиран при постановяване на съдебния акт.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Възразявам срещу направеното искане. Считам, че същият не притежава белезите на индивидуален административен акт съгласно чл. 21 от АПК, като в този смисъл е и практиката на съда и по-точно определение № 1432 по административно дело № 1565/2013 г. на Административен съд – Бургас. Представям копие от определението. Моля да не допускате това доказателствено искане.

 

         Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвяне на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши справка в Техническа служба при Община Царево, както и с документацията находяща се в дружеството-жалбоподател, както и след извършване оглед на място и изчисления да отговори на въпросите, формулирани от жалбоподателя в сезиращата съда жалба (лист 5 от делото), както и на въпроса, формулиран в депозираното пред съда допълнение към жалбата с вх. № 8257/23.09.2013 г. по описа на съда.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ внесения предварителен депозит.

         Вещото лице по така допуснатата съдебно-техническа експертиза следва да бъде определено в закрито заседание след представяне на доказателство за внесения депозит.

         Съдът с оглед формулираните от жалбоподателя доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         УКАЗВА, в полза на жалбоподателя да бъде издадено съдебно удостоверение, което да му послужи пред Районен съд - Царево по силата на което жалбоподателят да се снабди с друго такова относно наличието на висящ процес – гражданско дело № 102 по описа за 2012 г. между дружеството-жалбоподател, Община Царево и държавата, като бъде уточнен неговия предмет.

         УКАЗВА, в полза на жалбоподателя да бъде издадено и второ съдебно удостоверение, което да му послужи пред Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас по силата на което дружеството-жалбоподател да се снабди с актуална скица на ПИ № 00878.107.420 по КККР на гр. Ахтопол с вписване на данни за собственост.

         Съдът като взе предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2013 г. от 14.50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: