РЕШЕНИЕ

 

№ 1544     27.07.2018 годинаград Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на дванадесети юли, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:   1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  С. А.

прокурор: Росица Дапчева

сложи за разглеждане докладваното от съдия М.Николово КАНД номер 1383 по описа за 2018   година.

 

         Производството е по реда на чл. 405, ал.4 от Закона за съдебната власт (ЗСВл) вр. чл. 208-228 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) вр. с чл. 63, ал.1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

            Образувано е по касационна жалба от Д.П.М., ЕГН: **********, с адрес: *** против решение № 446/12.04.2018г. постановено по а.н.д. № 290/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Постановление от 10.01.2018г. на М.М.– прокурор в Районна прокуратура – Бургас, с което на основание чл. 405, ал.2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) на М. е наложена глоба в размер на 300 лв.

         Въведени са касационните основания по чл. 348, ал.1, т.1 и 2 НПК – постановяване на съдебния акт при съществени нарушения на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна оспореното съдебно решение.

         В съдебно заседание касаторът, редовно призован, чрез представител по пълномощие поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         За Районна прокуратура – Бургас, редовно и своевременно призована, не се явява представител.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

         Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на процесуалния представител на касатора и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

         Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

         Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

          Касационният контрол за правилност на оспореното съдебно решение, осъществяван от Административен съд - Бургас, е ограничен от въведените с жалбата основания, с изключение на съответствието му с материалния закон и съществените процесуални изисквания, свързани със съществуването и упражняването на субективното публично право на жалба, за които съдът следи служебно. Касационната инстанция обсъжда правни, а не фактически въпроси, поради което не събира и не преценява доказателства, а проверява само законосъобразността на изводите на решаващия съд.

Обжалваното решение е НЕДОПУСТИМО.

Производството по чл. 405 от ЗСВ съдържа специални правила както относно предпоставките за налагане на административни наказания, така и относно реда за обжалване на санкционните актове. Съгласно чл. 405, ал.2 вр. ал.1 от ЗСВ за неизпълнение на дадено въз основа на този закон разпореждане от съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията се налага глоба от 50 до 2000 лв. В нормата на чл.405, ал.3 от ЗСВ е предвиден ред за оспорване на административното наказание - пред наложилия глобата съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията въз основа на жалба на лицето, подадена в 7-дневен срок от съобщението, който има правомощията да я отмени или измени.

Съгласно чл.405, ал.4 от ЗСВ решението или постановлението по жалбата подлежи на обжалване по реда на ЗАНН. Следователно цитираните норми на ЗСВ предвиждат особен ред, както с оглед органа, компетентен да налага наказанието за конкретно нарушение, така и този, който следва да извърши проверката, в различие от общата процедура по ЗАНН за налагане на административното наказание от несъдебен орган (което изисква проверка от съдебен орган по реда на чл. 59, ал.1 от ЗАНН пред районния съд, в района на който е извършено/довършено нарушението).

Поради тези специфики на производството препращането в чл. 405, ал.4 от ЗСВ към обжалването по ЗАНН се отнася единствено до правилата за касационното обжалване по чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН, което означава, че обжалването се осъществява по реда на глава дванадесета от АПК пред административния съд, но на основанията по НПК.

В този смисъл е налице еднозначна съдебна практика на смесени петчленни състави от съдии на ВКС и ВАС, изразена в определение № 119/18.07.2011 г. по ч. н. д. № 1192/2011 г. на ВКС, определение № 173/07.12.2012 г. по ч. н. д. № 1896/2012 г. на ВКС, определение № 20/27.03.2014 г. по адм. дело № 22/2014 г. на ВАС.

Като се е произнесъл при липса на родова компетентност, Районен съд – Бургас е постановил недопустим съдебен акт, който на основание чл.221, ал.3 от АПК следва да се обезсили. Делото следва да се изпрати по подсъдност на Районна прокуратура – Бургас, за произнасяне по чл.405, ал.3 от Закона за съдебна власт

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIХ състав:

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 446/12.04.2018г. постановено по а.н.д. № 290/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по оспорване на Постановление от 10.01.2018г. на Мария Маркова – Районен прокурор в Районна прокуратура – Бургас, с което на основание чл. 405, ал.2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) на М. е наложена глоба в размер на 300 лв.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районна прокуратура – Бургас за произнасяне по чл.405, ал.3 от Закона за съдебната власт.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                  

   2.