О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /22.08.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет и втори август, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев        

 разгледа адм. д. № 1382/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от “Лозенец Ин” ООД – село Лозенец, община Царево с ЕИК***, представлявано от управителя Р. Б., против акт за установяване на дължимо публично вземане № 228/06.03.2012 година (АУДПВ), издаден от инспектор – орган по приходите от отдел “Местни данъци и такси” на Община Царево.

След като съпостави съдържанието на жалбата с приложимото материално право по ЗМДТ, процесуалните норми на ДОПК и субсидиарно приложимия АПК, съдът прима следното.

Оспорването на АУДПВ по административен ред е задължителна предпоставка за  разглеждане на жалба против него от съда.

В конкретния случай, АУДПВ е бил оспорен по административен ред -  с конкретно възражение за нищожност, поради некомпетентност на органа – издател и с общо възражение за процесуална и материалноправна незаконосъобразност. Решаващият орган е приел, че жалбата е просрочена (теза, която се споделя от настоящия съдебен състав), без да се произнесе по направеното възражение за нищожност – допустимо за разглеждане без ограничение във времето.

Жалбата срещу АУДПВ № 228/06.03.2012 година, депозирана в съда, следва да се изпрати - по подведомственост - на решаващия орган, единствено за произнасяне по твърдяната нищожност, поради липса на компетентност на издателя.

По изложените съображения, на основание чл.130 ал.4 от АПК във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Лозенец Ин” ООД – село Лозенец, община Царево с ЕИК***, представлявано от управителя Р. Б., против акт за установяване на дължимо публично вземане № 228/06.03.2012 година издаден от инспектор – орган по приходите от отдел “Местни данъци и такси” на Община Царево.

 

ИЗПРАЩА на Община Царево - по подведомственост - жалбата на “Лозенец Ин” ООД – село Лозенец, община Царево с ЕИК***, представлявано от управителя Р. Б. против акт за установяване на дължимо публично вземане № 228/06.03.2012 година.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1382/2012 година.

           

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: