Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 06 ноември  2008 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на девети октомври, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: С.Д.

                                                                                        В.Е.

 

 

При секретар Г.Ф.  и с участието на прокурора С. Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1382/ 2008 г.

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – „СЪМЪР ТУРС” ЕООД, представлявано от Д. Х. Ш. обжалва Решение № 254/20.12.2007 г. на Несебърски районен съд, постановено по НАХД № 64/2007 година. С решението съдът е потвърдил Наказателно постановление № 25912/28.12.2006 година на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за извършено нарушение по чл.212 от Закона за защита на потребителите, на „СЪМЪР ТУРС” ЕООД е  наложено наказание – имуществена санкция в размер на 5000 лева.

В съдебно заседание касаторът  не взема становище по жалбата.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалният си представител – юрисконсулт Ж., изразява становище за неоснователност на обжалвания акт.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас намира жалбата за неоснователна.

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото и взе предвид наведените в жалбата доводи, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

В хода на развилото се първоинстанционно производство са били проверени както доказателствата, ангажирани от административнонаказващия орган, така и тези от санкционираното лице, и в резултат на тази дейност на съда правилно са установени фактите по спора.

Пред настоящата инстанция касаторът изтъква доводи за допуснати съществени процесуални нарушения от първоинстанционния съд, както и такива, допуснати от административнонаказващия орган, които не са били обсъдени от съда или са били тълкувани неправилно.

Тези възражения на касатора са неоснователни. В съдебното решение се съдържа произнасяне, въз основа на установените факти по всички наведени пред него оплаквания.

Правилно съдът е преценил, че въз основа на установените факти се налага извод за извършено нарушение, като обосновава извода си на база разпоредбите на чл.149 от ЗДвП и Наредба № 60 от 14.05.2003 г. за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета.

Разпоредбите на цитираните нормативни актове предвиждат изричен ред, по който следва да се извърши регистрацията на мотопеди и голф колички, както и реда, по който следва да бъде удостоверена тяхната безопасност.

Правилно този съд е преценил, че не са налице допуснати съществени нарушения на процесуални правила от административнонаказващия орган, като е намерил, че в хода на развилото се административнонаказателно производство по никакъв начин не са били нарушени правата на лицето за осъществяване на защита.

Настоящата инстанция не споделя и довода за неяснота на фактическите констатации, отразени в наказателното постановление, касаещи субекта на извършеното нарушение. От установените в хода на проверката факти, проверени и от съда безспорно се налага извод, че нарушителят е действал като лице, предоставящо услуга, поради което е бил и длъжен да изпълни изискванията, въведени с нормата на чл.72 от Закона за защита на потребителите.

Неоснователно е и възражението за неяснота, относно вида на документите, които не са били представени на контролните органи, касаещи безопасността и регистрацията на съответните превозни средства – мотопеди и голф колички. Както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление е отразено, че по отношение на тези превозни средства не са представени никакви документи, удостоверяващи съответствието им с установените изисквания за безопасност, никакви писмени правила за експлоатацията им.

При това положение правилно административнонакзващият орган е наложил санкция, като е приел, че е осъществен състава на нарушението, визирано в нормата на чл.212 от Закона за защита на потребителите.

Още веднъж следва да се подчертае, че с оспореното съдебно решение, съдът се е произнесъл по всички наведени пред него доводи, поради което не е допуснал твърдяните от касатора съществени нарушения на процесуалните правила, а от друга страна е постановил и правилен в материалноправно отношение акт.

Предвид горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV състав

 

 

Р   Е    Ш   И:

 

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 254/20.12.2007 г. на Несебърски районен съд, постановено по НАХД № 64/2007 година,  е потвърдено Наказателно постановление № 25912/28.12.2006 година на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Ямбол и Сливен към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за извършено нарушение по чл.212 от Закона за защита на потребителите, на „СЪМЪР ТУРС” ЕООД е  наложено наказание – имуществена санкция в размер на 5000 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                 2.