РЕШЕНИЕ

 

          1515                             дата  25 юли 2018г.                    град Бургас

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 05 юли 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                            2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1380 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид  следните обстоятелства:

 

          Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Н.С.Т. *** против Решение № 563/03.05.2018г. постановено по НАХД № 1126/2018г. на Районен съд – Бургас, в частта в която е потвърдено наказателно постановление № 17-0769-003423/19.09.2017г. издадено от началник група към ОД на МВР – гр.Бургас, сектор „Пътна полиция“, с което, на касатора, за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.185 от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева, както и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пред.2 от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лева.

 Съдебното решение се обжалва в потвърдителната му част относно нарушението по чл.20, ал.1 от ЗДвП, като постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Възразява, че при издаване на НП са допуснати съществени процесуални нарушения по отношение на словесното описание на нарушението, като за санкционираното лице не ставал ясен механизма на възникване на пътната ситуация., респ. касаторът е бил  затруднен да организира адекватно правото си на защита. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация  също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата.

Касационният жалбоподател Т. е санкциониран за това, че на 01.06.2017г., около 15.32ч., на второкласен път № ІІ-99, на 100м. след моста за Рибарско селище, в посока гр.Созопол, управлявайки лек автомобил марка "Пежо Партнер" с рег.№ ***, не контролира непрекъснато МПС, вследствие на което е допуснал ПТП с материални щети и наранявания на водача, като управляваният от касатора лек автомобил е излязъл извън платното за движение и се е преобърнал в канавката, както и за това, че  същият не представил контролния талон към СУМПС. На водача е съставен АУАН за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.185 от с.з. му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева, както и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пред.2 от с.з., му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лева. Районният съд не е констатирал нарушения в хода на административнонаказателната процедура при съставяне на АУАН и при издаването на НП. Районният съд е обосновал извод за съставомерност на установеното деяние по чл.20, ал.1 от ЗДвП и е потвърдил издаденото наказателно постановление в тази му част. По отношение на нарушението с правна квалификация чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, районният съд е приел, че същото се явява недоказано, тъй като непредставянето на контролен талон би могло да се дължи на обективни причини. С оглед на това е отменил наказателното постановление в тази му част.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. В отменителната си част същото е влязло в законна сила и не е предмет на касационна проверка.

Съгласно чл.20, ал.1 от ЗДвП, водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват. Съгласно чл.185 от ЗДвП, за нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба 20 лв..

Възраженията на касатора, поддържани и пред настоящата инстанция, касаещи липсата на подробно описание на нарушението, настоящият състав намира за неоснователни. Посочената като нарушена разпоредба изисква от водача да следи непрекъснато пътната обстановка и да борави с превозното средство по начин, осигуряващ безопасното му движение. Изгубването на контрол може да се дължи на всевъзможни причини, като напр. заспиване на водача, отклоняване на вниманието му, несъобразяване на скоростта с пътната обстановка, с атмосферните условия и т.н. От свидетелските показания на актосъставителя пред въззивната инстанция се установява, че не са били налице данни за техническа повреда на автомобила или за друг участник в ПТП, като асфалтът е бил сух, а времето слънчево и ясно. Самият касатор, като водач на автомобила, не сочи никакви причини за настъпване на самостоятелното ПТП. За съставомерността на деянието е достатъчно да се установи, че е загубен контрол върху управляваното МПС, но механизма за неговото настъпване по същество е ирелевантен при самостоятелното ПТП, поради което и правото на защита не е нарушено поради твърдяната невъзможност на касатора да разбере как именно е настъпило събитието. В този смисъл, доказано е нарушението по  чл.20, ал.1 от ЗДвП, поради което отговорността на водача е законосъобразно ангажирана.

Първоинстанционното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства и са съответни на тях, поради което не са налице основания за отмяна на касирания съдебен акт, който следва да се остави в сила.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на  отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 563/03.05.2018г. постановено по НАХД № 1126/2018г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: