Р Е Ш Е Н И Е

 

       Номер 633                      от 03.04.2018г.,          град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

при секретар Биляна Чакърова, като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 137 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 124, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Образувано е по жалба на С.Г.М. ЕГН ********** *** и съдебен адрес *** – адв. М.И. *** против Заповед № 4494 от 18.12.2017 год. на Директора на Агенция „Митници“. С оспорения акт, административния орган, на основание чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител (ЗДСл) е наложил дисциплинарно наказание „Уволнение“ на държавния служител С.Г.М. – старши митнически инспектор, Митница Бургас с ранг ІІІ-ти старши и на основание чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗДСл е прекратил служебното правоотношение с жалбоподателя без предизвестие, като на основание чл. 108, ал. 2 от ЗДСл, държавния служител не запазва придобития ранг на държавна служба. Указано е, на основание чл. 61 от ЗДСл, на служителя да се изплати обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. Заявено е, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна, постановена при противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. В подкрепа на така заявените твърдения са развити подробни доводи и аргументи. В съдебно заседание, жалбоподателя чрез процесуалния си представител – адв. М.И. *** поддържа жалбата на заявените основания, ангажира допълнителни писмени доказателства, представя подробни писмени бележки по съществото на спора и претендира присъждане на разноски.

Ответникът по оспорване – Директора на Агенция „Митници“, чрез процесуалния си представител – А.М.– главен юрисконсулт оспорва жалбата, като неоснователна, ангажира допълнителни писмени доказателства, представя подробни писмени бележки по съществото на спора и претендира присъждане на разноски.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е депозирана пред административния орган в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК. Изхожда от надлежна страна и е в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

От анализа на събраните в хода на настоящото производство доказателства се установява следната фактическа обстановка:

По силата на Трудов договор № 250/29.01.1990 год., сключен между Началник Управление „Митници“ и С.Г. С., жалбоподателя е бил назначен на длъжността митнически инспектор в Митница Бургас, клон Малко Търново. В последствие, същия е заемал различни длъжности по трудово и служебно правоотношение в структурите на Агенция „Митници“, като последните му преназначавания са следните: със Заповед № Р-950/20.04.2016 год. на Главен Секретар на Агенция „Митници“, на основание чл. 75, ал. 2 от ЗДСл и чл. 27, ал. 1 и чл. 28 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, на С.М., на длъжност митнически инспектор в Митница Бургас е определен ранг ІІІ младши, считано от 15.03.2016 год.; със Заповед № 3265/22.03.2017 год. на Директора на Агенция „Митници“, на основание чл. 83, ал. 1 от ЗДСл, С.Г. С. – митнически инспектор с определено работно място на работа в отдел „Рентгенови системи“, Териториално митническо управление, Митница Бургас е разпределен временно да изпълнява длъжността митнически инспектор в Митнически пункт „Лесово“, Митница Бургас считано от 24.03.2017 год. до 07.05.2017 год.; със Заповед № 3705/14.07.2017 год. на Директора на Агенция „Митници“, на основание чл. 82 от ЗДСл, С.Г.М. е преназначен на длъжност старши митнически инспектор, длъжностно ниво – 8, експертно ниво – 4 в Митница Бургас с ранг ІІІ младши, считано от 17.07.2017 год.

На 19.10.2017 год. на ГКПП Малко Търново е била проведена полицейска операция под ръководството на Специализираната прокуратура, информация за която е била изнесена в медиите. В хода на проведената операция са били задържани общо 5 митнически служители, в т.ч. и жалбоподателя С.Г.М.. На 20.10.2017 год. против М. е било повдигнато и предявено обвинение за това, че на неустановена дата в началото на месец май 2017 год. в гр. Малко Търново, обл. Бургас се сговорил с повече лица с Е. Е.Б., Р.С.К., Я.Н.Я. и З.Г.И. да вършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез което се цели да се набави имотна облага – престъпления по чл. 301 от НК и по чл. 282 от НК – престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК. На обвиняемия С.М. е била определена мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 2000,00 лева.

Във връзка с изнесената в медиите информация, с писмо рег.№ 32-292746/ 20.10.2017 год., Ръководителя на Инспектората на Агенция „Митници“ е изискал от Ръководителя на Специализираната прокуратура съдействие и предоставяне на информация относно: срещу кои митнически служители са предприети действия; има ли повдигнати обвинения и по кои текстове (наложени ли са мерки за неотклонение и какви); внесено ли е или предстои да се внесе искане по чл. 69 от НПК за отстраняване на митническите служители от длъжност.

Междувременно, на 23.10.2017 год. С.Г.М. – старши митнически инспектор в отдел „Рентгенови системи“ към Митница Бургас е депозирал до Директора на Агенция „Митници“, чрез Началника на Митница Бургас Заявление с рег. № 32-294791/23.10.2017 год. Със заявлението, жалбоподателя е уведомил посочените адресати, че на 19.10.2017 год. на основание заповед за задържане на лице с рег.№ 1266зз-251/19.10.2017 год. е бил задържан от служител на ГДБОП гр. София за срок от 24 часа, като е бил освободен в 13.50 часа на 20.10.2017 год. Във връзка със Заповед № ЗАМ-1097/24.11.2014 год. на Директора на Агенция „Митници“, М. е представил към заявлението и копие от постановление за привличане на обвиняем от 20.10.2017 год. по чл. 321, ал. 6 от НК.

Във връзка с поисканата информация, с писмо рег. № 32-296551/25.10.2017 год. прокурор при Специализираната прокуратура е уведомил Ръководителя на Агенция „Митници“, че в качеството на обвиняеми лица по ДП (досъдебно производство) № 21/ 2017 год. по описа на СО-СП (следствен отдел при Специализираната прокуратура), пр.пр. № 185/2017 год. по описа на СП и във връзка с проведената на 19.10.2017 год. специализирана операция на ГКПП „Малко Търново“ са привлечени общо 5 митнически служители, между които и жалбоподателя С.Г.М. за извършено престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК, като на лицата са взети мерки за неотклонение „Гаранция в пари“. Посочено е, че инкриминираното престъпление представлява специфична форма на съвместен престъпен сговор осъществен още през месец юни 2017 год. в Митнически пункт „Малко Търново“, ГКПП „Малко Търново“ за извършване на престъпления по чл. 301 от НК (поискване и приемане на подкупи) и чл. 282 от НК (нарушаване на служебни задължения с цел материална облага). Заявено е, че поради изискванията и спецификата на съдебната процедура по чл. 69 от НПК е необходимо получаването на допълнителна информация относно предприетите действия от компетентността на Директора на Агенция „Митници“ по отношение на лицата. Към писмото са били изпратени и 5 заверени копия от постановленията за привличане в качеството на обвиняем.

Със служебна бележка рег. № 32-299419/27.10.2017 год., ръководителя на Инспектората на Агенция „Митници“ е изискал от директора на дирекция „Административно обслужване“ медиен клипинг по отношение на изнесената в медиите информация за проведена специализирана операция на 19.10.2017 год. на ГКПП Малко Търново. В отговор на това, със служебна бележка рег. № 32-306887/ 03.11.2017 год. директора на дирекция „Административно обслужване“ е предоставил медиен клипинг за периода 19 – 27 октомври 2017 година на общо 217 публикации, от които: 177 публикации в интернет сайтове, 22 излъчени репортажа, новини и коментари в националната и частни телевизии и радиа, 18 публикации в печатни медии за проведената специализирана операция от 19.10.2017 год. на ГКПП Малко Търново под ръководството на Специализираната прокуратура, при която са задържани митнически служители и срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за извършване на престъпления по чл. 301 и чл. 282 от НК. Клипингът е представлявал извадка от системата на „Медиязуум“ ООД, с която Агенция „Митници“ има договор за ежедневен мониторинг на медиите.

С писмо рег. № 32-299918/27.10.2017 год. ръководителя на Инспектората на Агенция „Митници“ е изискал от началника на Митница Бургас информация, относно изпълнението на задълженията (въведени с т. 1 от Заповед № ЗАМ-1097/24.11.2014 год. на Директора на Агенция „Митници“) на задържаните петима митнически служители, след образуване на наказателното производство за престъпление от общ характер, незабавно писмено да уведомят началника на Митница Бургас, като приложат копие от постановлението за привличане в качеството на обвиняем. В отговор на изисканата информация, с писмо рег.№ 32-303820/31.10.2017 г. началника на Митница Бургас е уведомил ръководителя на Инспектората, че петимата служители имат подадени заявления с приложени постановления за привличане като обвиняеми.

По повод така получената информация, с докладна записка с рег.№ 32-316181/ 13.11.2017г., ръководителя на инспектората на Агенция „Митници“ е уведомил директора на агенцията, че при проведена на 19.10.2017 год. операция, под ръководството на Специализираната прокуратура, в ГКПП Малко Търново, има задържани пет митнически служители, които са привлечени като обвиняеми и е направено предложение срещу всеки от тях да бъде образувано дисциплинарно производство. По отношение на жалбоподателя С.Г.М., в докладната записка е посочен фактът на повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК. По повод така описаните обстоятелства, ръководителя на инспектората е изразил становище, че държавния служител С.М. е накърнил престижа на Агенция „Митници“, разколебал е увереността в органа, чиято дейност подпомага, че може да му се довери и да разчита на него, и е нарушил етичните норми за поведение, регламентирани в разпоредбите на т. 2, т. 3, т. 4, т. 6 и т. 15  от Кодекса за поведение на митническия служител, вр. чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за митниците, чл. 2, ал. 1, 2, 3 и 5, чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 8, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 22 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, вр. чл. 28, ал. 1 от ЗДСл., както и т.т.V.28 от длъжностната характеристика, връчена му на 23.03.2017 год., респ. т. 28 от длъжностната характеристика, връчена му на 18.07.2017 год., във вр. чл. 21, ал. 2 от ЗДСл., с което е осъществил състава на дисциплинарните нарушения по чл. 89, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗДСл.

По повод така депозираната докладна записка, със Заповед № ЗАМ-1526/32-317910/14.11.2017 год., Директора на Агенция „Митници“ е наредил на дисциплинарния съвет, назначен със Заповед № ЗАМ-148/32-38287 от 11.02.2016 год., изменена със Заповед № ЗАМ-1163/32-245246 от 04.09.2017 год. да образува дисциплинарно дело срещу петимата държавни служители, в т.ч. и жалбоподателя С.Г.М. – старши митнически инспектор в Митница Бургас, за извършените от тях дисциплинарни нарушения по чл. 89, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗДСл.

В изпълнение на така постановената заповед, на 22.11.2017г. дисциплинарният съвет е провел заседание за разглеждане на дисциплинарно дело № 15 от 2017 год., резултатите от което заседание са обективирани в протокол от същата дата. Видно от протокола, дисциплинарния съвет, след като е приел за изяснена фактическата обстановка е излязъл със становище по отношение на всеки един от петимата митнически служители, като по отношение на жалбоподателя е приел: с деянията си, в началото на месец май 2017 год. в гр. Малко Търново, обл. Бургас, като е участвал в корупционни прояви, като е получавал облаги, които не му се следват, като в следствие на действията си е допринесъл да бъде задържан от компетентните органи и да му бъде повдигнато обвинение, като в следствие на действията си е допринесъл за широкото отразяване в медийното пространство на противоправно поведение на служители от митническата администрация, държавния служител С.Г.М. е накърнил престижа на Агенция „Митници“, разколебал е увереността в органа, чиято дейност подпомага, че може да му се довери и да разчита на него, и е нарушил етичните норми за поведение, регламентирани в разпоредбите на т. 2, т. 3, т. 4, т. 6 и т. 15  от Кодекса за поведение на митническия служител, вр. чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за митниците, чл. 2, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 8, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 22 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, вр. чл. 28, ал. 1 от ЗДСл., както и т.т.V.28 от длъжностната характеристика, връчена му на 23.03.2017 год., респ. т. 28 от длъжностната характеристика, връчена му на 18.07.2017 год., във вр. чл. 21, ал. 2 от ЗДСл., с което е осъществил състава на дисциплинарните нарушения по чл. 89, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗДСл. С оглед на това, дисциплинарния съвет е приел, че за допуснатите дисциплинарни нарушения от петимата митнически служители, в т.ч. и С.М. може да се наложи дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5 от ЗДСл

С докладна записка, рег.№ 32-331640/27.11.2017 год. председателя на дисциплинарният съвет е представил протокола от проведеното заседание, в който са обективирани взетите решения, ведно с цялата преписка по дисциплинарното дело на дисциплинарно наказващия орган - Директора на Агенция „Митници“.

С писмо, рег. индекс № 32-339982/04.12.2017 год., С.Г.М. е уведомен за откритото дисциплинарно производство против него, поради което и на основание чл. 93, ал. 1 от ЗДСл е поканен на 06.12.2017 год. в 09.30 часа да се яви в Инспектората на Агенция „Митници“ да се запознае с материалите по водената срещу него дисциплинарна преписка с рег.№ 32-316181/13.11.2017 год., в т.ч. и с докладна записка рег.№ 32-331640/27.11.2017 год. и приложени към нея протокол от заседанието на Дисциплинарния съвет, както и да бъде изслушан от дисциплинарно наказващия орган и да даде писмени обяснения по смисъла на чл. 93, ал. 1 от ЗДСл. За проведеното изслушване на държавния служител е съставен протокол № П-145/32-343545/06.12.2017

На 06.12.2017г. жалбоподателя е представил и писмени обяснения с рег.№ 32-343569/06.12.2017 год., в които е заявил, че не е нарушавал изискванията, вписани в длъжностната характеристика. Заявил е също, че работи усърдно и е постигал високи резултати, като е констатирал множество нарушения – контрабанда на акцизни стоки, стокова контрабанда, нарушения на валутния закон, наркотрафик. Посочил е, че за 2016 год. има разкрития на два случая на наркотрафик, в т.ч. и рекордния до този момент в историята на Митница Бургас 200 кг. хероин. В писмените си обяснения, жалбоподателя е заявил, че с действията си и постигнатите високи резултати е допринесъл многократно за повишаване на имиджа на митническата администрация пред обществото и медиите. По отношение на проведената на 19.10.2017 год. акция, жалбоподателя е уточнил, че само е привлечен в качеството на обвиняем и че следва да се счита за невинен до доказване на противното, като повдигнатото обвинение не следва да се приема като нарушение на етичните норми на поведение и със своите действия не е уронил престижа на митническата администрация.

С докладна записка рег. № 32-344539/07.12.2017 год. на инспектората на Агенция „Митници“, материалите по образуваното срещу С.Г.М. дисциплинарно производство са изпратени на директора на агенцията за разпореждане.

След получаване на така изпратените материали е постановена и оспорената в настоящото производство Заповед № 4494/18.12.2017 год., с която Директора на Агенция „Митници“ е наложил на С.Г.М. дисциплинарно наказание „уволнение“ като държавен служител, старши митнически инспектор в Митница-Бургас, с ранг ІІІ-ти старши и е прекратено служебното му правоотношение без предизвестие и без запазване на придобития ранг.

Като фактическа обстановка в оспорената заповед е посочено, че във връзка с проведена на 19.10.2017 год. на Митнически пункт (МП) Малко Търново операция под ръководството на Специализираната прокуратура (СП), при която в медиите била изнесена информация за задържани митнически служители, е поискана информация срещу кои служители е била операцията, има ли привлечени обвиняеми и какви са мерките за неотклонение. Съгласно предоставената от СП информация е образувано досъдебно производство, по което са привлечени като обвиняеми петима служители от Митница Бургас, сред които и С.Г.М. – старши митнически инспектор в Митница Бургас, който съгласно приложено постановление за привличане в качеството на обвиняем по ДП 21/2017 год. по описа на СО – СП пр.преписка № 185/ 2017 год. по описа на СП е обвиняем за извършено престъпление от общ характер, а именно: на неустановена дата в началото на месец май 2017 год. в гр. Малко Търново, обл. Бургас се сговорил с Е. Е.Б., Р.С.К., Я.Н.Я. и З.Г.И. да вършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез което се цели да се набави имотна облага – престъпления по чл. 301 от НК и по чл. 282 от НК – престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК. На обвиняемия С.М. е била определена мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 2000,00 лева. Вписано е, че от изискания служебно медиен клипинг е установено, че за периода 19 – 27 октомври 2017 година са налични общо 217 публикации, от които: 177 публикации в интернет сайтове, 22 излъчени репортажа, новини и коментари в националната и частни телевизии и радиа, 18 публикации в печатни медии за проведената специализирана операция от 19.10.2017 год. на ГКПП Малко Търново под ръководството на Специализираната прокуратура, при която са задържани митнически служители и срещу тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за извършване на престъпления по чл. 301 и чл. 282 от НК.

Въз основа на горните данни, в мотивите на оспорената заповед е прието, че С.Г.М. – старши митнически инспектор в Митница Бургас, като държавен служител разколебал общественото доверие в морала и професионализма на митническия служител, като формирал представа за корупционно поведение на служителите и накърнявал имиджа на митническата администрация. Посочено е, че с укоримото си поведение, намерило широк обществен отзвук в средствата за масова информация, митническия служител е уронил престижа на държавната служба и е допринесъл за формиране на негативни обществени представи за работата на митническите служители и дейността на митническата администрация по изпълнението на показателите за напредък по механизма за сътрудничество и оценка в областта на борбата с организираната престъпност и корупцията.

В мотивите на заповедта е обоснована и тезата, че медийните публикации срещат възмущението и неодобрението на обществеността, висока укоримост заради визираните в пресата конкрапродуктивно поведение и корупция в Агенция „Митници“, като цяло и на митническите служители, в частност. Посочено е, че поведението на този служител е несъвместимо с принципите на законност, лоялност, честност, отговорност, прокламирани в Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за поведение на митническия служител. С деянието си, митническия служител не е следвал поведение, което да създаде увереност у органа, чиято дейност подпомага (в конкретния случай директора на Агенция „Митници“), че може да му се довери и да разчита на него. В този смисъл, в заповедта е прието, че с поведението си, С.М. е нарушил разпоредбите на т. 2, т. 3, т. 4, т. 6 и т. 15  от Кодекса за поведение на митническия служител, вр. чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за митниците, чл. 2, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 8, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 22 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, вр. чл. 28, ал. 1 от ЗДСл., както и т.т.V.28 от длъжностната характеристика, връчена му на 23.03.2017 год., респ. т. 28 от длъжностната характеристика, връчена му на 18.07.2017 год., във вр. чл. 21, ал. 2 от ЗДСл., с което е осъществил състава на дисциплинарните нарушения по чл. 89, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗДСл.

В мотивите на заповедта е вписано за депозираните от жалбоподателя писмени обяснения, но същите не са били кредитирани от дисциплинарно наказващия орган, защото според него не съдържат факти, обстоятелства и доказателства, освобождаващи го от дисциплинарна отговорност.

Посочено е също, че дисциплинарно наказващия орган е приел, че посочените дисциплинарни нарушения са извършени от С.М. виновно, което е основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност за извършените нарушения по чл. 89, ал. 2, т. 1 и т. 5 от ЗДСл.

Видно от отбелязването в заповедта, същата е връчена на жалбоподателя срещу подпис на 02.01.2018 год. в 12,40 часа.

В сезиращата съда жалба е заявено, че оспорената заповед е незаконосъобразна, постановена при противоречие с материалния закон. По мнение на жалбоподателя, в заповедта липсва установено и доказано извършено нарушение на служебни задължения. Твърди се, че заповедта съдържа огромно количество високопарни и измислени думи и квалификации, които се повтарят неколкократно, но така използваната многословност не прави заповедта законна, нито мотивирана, съгласно изискванията на закона. Заявено е също, че от факта на привличане на жалбоподателя в качеството на обвиняем и предявяване на обвинение не следва, че същия не е изпълнявал или е нарушавал служебните си задължения. Повдигането на обвинение не доказва нито фактическо действие или бездействие от страна на жалбоподателя, нито негово виновно поведение, чрез което да е нарушил служебните си задължения. Твърди се, че дисциплинарно наказващия орган не е съобразил закона и не е изпълнил задължението си за установяване на конкретно нарушение, извършено виновно, за което следва да се наложи най-тежкото дисциплинарно наказание. В жалбата е посочено, че всяко от задълженията, вменени на жалбоподателя като държавен служител и на длъжността, която е заемал е изпълнявал точно и при съобразяване с твърдяните за нарушени норми. На следващо място е посочено, че дисциплинарно наказващия орган не зачита презумпцията за невиновност, регламентирана в чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Р България и чл. 16 от НПК.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от компетентен орган, в изискуемата от закона писмена форма, но при нарушаване на административнопроизводствените правила за нейното издаване, регламентирани в ЗДСл и в противоречие с приложимия материален закон. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а проверява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК.

Съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗДСл дисциплинарните наказания се налагат от органа по назначаването, а в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от ЗДСл е указано, че служебното правоотношение се прекратява от органа по назначаването с административен акт, който се издава в писмена форма и трябва да съдържа правното основание за прекратяване, дължимите обезщетения и придобития ранг на държавна служба. В случаите по чл. 107, ал. 1, т. 5 се посочват и фактическите обстоятелства, обуславящи обективната невъзможност за изпълнение на служебните задължения. Оспорената в настоящото производство заповед е издадена от компетентен орган – Директор на Агенция „Митници“, като орган по назначаването и освобождаването на държавните служители в агенцията, в съответствие с правомощията му по чл. 6, т. 5 от Устройствен правилник на Агенция „Митници“. Спазена е и процедурата пред дисциплинарния съвет, предвидена в нормата на чл. 96 от ЗДСл. Директорът на Агенция „Митници“ преди да наложи дисциплинарното наказание е съобразил становището на съвета по аргумент от чл. 96, ал. 1 от ЗДСл. Съветът е взел своето решение с пълно мнозинство и го е представил на дисциплинарно наказващия орган заедно с преписката по делото, в съответствие с чл. 96, ал. 3 и 4 от ЗДСл. Анализът на описаната по-горе фактическа обстановка показва, че е спазено и императивното изискване на чл. 93, ал. 1 от ЗДСл, което въвежда задължение за дисциплинарно наказващият орган да изслуша държавния служител и да приеме писмените му обяснения, което се установява от протокола за изслушване и от дадените писмени обяснения. Следва да се има предвид и обстоятелството, че дисциплинарното наказание на жалбоподателя е наложено в рамките на срокове по чл. 94 от ЗДСл, съгласно която разпоредба дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Обжалваният административен акт е издаден на 18.12.2017г., като нарушението може да се счита открито на 13.11.2017г. от наказващия орган, с изпращането на докладна записка, рег.№ 32-316181 от 13.11.2017г. на Инспектората на Агенция „Митници“.

Независимо от горното, настоящия съдебен състав приема, че оспорената Заповед № 4494/18.12.2017 год. на Директора на Агенция „Митници“ е постановена при допуснато съществено процесуално нарушение - липса на мотиви и в противоречие с материалния закон. Този извод се обосновава от следните съображения:

В разпоредбата на чл. 97 от ЗДСл е указано, че дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед на дисциплинарно наказващия орган, т.е. административният акт следва да бъде мотивиран. Анализът на оспорената заповед показва, че същата съдържа текст, който би следвало да се възприеме като мотиви за нейното издаване, но по същество те са изложени общо, неиндивидуализирано и не могат да бъдат конкретно обвързани с разпоредителната част на оспорения акт, както и с конкретно действие или бездействие на наказаното лице. В този смисъл, следва да се има предвид, че конкретни мотиви липсват и в придружаващата акта дисциплинарна преписка. Липсата на мотиви, установяващи конкретни фактическите основания и обосноваващи постановяване на акта по същество лишава адресата на акта от възможност да организира защитата си, а така също лишава и съда от възможността да извърши контрол за законосъобразност.

Настоящият съдебен състав приема, че в случая, в нарушение на императивното изискване на чл. 97, ал. 1, т. 4 ЗДСл, оспорената заповедта не съдържа описание на конкретно извършени от жалбоподателката нарушения, в т.ч. датата и мястото, където са извършени и обстоятелствата, при които същите са извършени. В тази връзка, нито в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, нито в протоколите на дисциплинарния съвет, нито в цялата приложена по делото преписка е налично описание на поведение на държавния служителя, което е довело до нарушаване на нормите от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, а също  и на конкретно вписаните норми на т. 2, т. 3, т. 4, т. и 15 от Кодекса за поведение на митническия служител.

От друга страна, липсата на конкретни мотиви и конкретно посочено дисциплинарно нарушение, по същество води и до нарушаване на разпоредбата на чл. 91, ал. 1 от ЗДСл, която визира различни критерии за определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание, а именно: тежестта на нарушението и настъпилите от него последици за държавната служба или за гражданите; формата на вината на държавния служител; обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното служебно поведение на държавния служител. Видът и размерът на наложеното наказание следва да бъдат обосновани, като в конкретния случай това не е сторено от дисциплинарно наказващия орган, което също представлява съществено нарушение и опорочава издадения акт.

В мотивите на оспорената заповед, като нарушение, обосновало налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание „уволнение“, е посочено изнесена в медиите информация за проведената специализирана полицейска операция и задържани в хода на нея митнически служители, както и повдигнато против жалбоподателя С.М. обвинение за участие в периода от месец май 2017 год. в корупционни прояви, като е получавал облаги, които не му се следват, като в следствие на действията си е допринесъл да бъде задържан от компетентните органи и да му бъде повдигнато обвинение, като в следствие на действията си е допринесъл за широко отразяване в медийното пространство на противоправно поведение на служители от митническата администрация. Именно повдигнатото и предявено против жалбоподателя обвинение за извършено престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК е мотивирало дисциплинарно наказващия орган да приеме, че в случая с поведението си М. разколебава общественото доверие в морала и професионализма на митническия служител, като формира представя за корупционно поведение на служителите и накърнява имиджа на митническата администрация. Така описаното в мотивите на оспорената заповед е подведено под нормите на чл. 17 ал. 1 т. 5 от ЗМ, т. 2, т. 3, т. 4, т. 6 и 15 от Кодекса за поведение на митническия служител, както и чл. 2, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, чл. 5, ал. 1 и ал. 2, чл. 8, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 22 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, чл. 28 ал. 1 от ЗДСл и. 

В разпоредбата на чл. 17 ал. 1 т. 5 от ЗМ е указано, че при изпълнение на служебните си задължения митническите служители са длъжни да спазват утвърдените със заповед на министъра на финансите етични норми на поведение на митническия служител. Съгласно другата посочена като нарушена разпоредба – чл. 28, ал. 1 от ЗДСл, при изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот държавният служител е длъжен да има поведение, което да не уронва престижа на държавната служба и съответства на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

От друга страна, в т. 2, т. 3, т. 4, т. 6 и т. 15 от Кодекса за поведение на митническия служител, е регламентирано, че поведението на митническия служител се основава на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност. Митническият служител е призван да укрепва доверието в митническата администрация; да има поведение, което не би могло да накърни престижа на митническата администрация, не само при изпълнение на служебните му задължения, но и в неговия обществен и личен живот. Митническия служител изпълнява с почтеност, висок морал и професионализъм своята мисия и своите отговорности пред обществото; изпълнява своите задължения компетентно, професионално, поддържайки най-висока степен на интегритет, като по този начин издига престижа и доверието към митническата администрация в Република България; отговорен е за всяко действие, което предприема; изпълнява своите задължения учтиво, безпристрастно и без предубеждение. Митническия служител противодейства на корупционни прояви и други неправомерни действия в митническата администрация.

Съгласно посочените като нарушени чл. 2, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 и чл. 17, ал. 1, във вр. с чл. 22  от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност. Служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавна политика, основаваща се на принципите на правовата държава. В зависимост от функциите, които изпълнява служителят, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции. Служителят следва поведение, което не накърнява престижа на държавната служба, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот. При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност у органите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверяват и да разчитат на него. Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в държавната администрация; не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси; не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

Анализът на цитираните норми от Кодекса за поведение на митническия служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, които дисциплинарно наказващия орган е приел за нарушени обосновава извод, че по своята същност, текстове са абстрактни, свързани са с основни принципи и гаранции. В този смисъл, нито в оспорената заповедта, нито в протокола на дисциплинарния съвет, нито в цялата дисциплинарна преписка се съдържа конкретно описано поведение на служителя, което да е довело до нарушаване на цитираните общи правила за поведение и принципи. Липсата на посочено конкретно нарушение или конкретно поведение, накърняващо изброените принципи препятства възможността на съда да осъществи проверката за съответствието на административния акт с материалния закон.

С оглед горното, липсата на конкретно описано нарушение или поведение от страна на жалбоподателя по същество съставлява липса на фактическа индивидуализация на твърдяните дисциплинарните нарушения, което от своя страна води и до нарушаване правото на защита на държавния служител, за когото остава неясно какво точно противоправно поведение му се вменява, а от там е поставен и в невъзможност да ангажира доказателства и да организира защитата си.

Събраните както в хода на дисциплинарното производство, така и в хода на съдебното дирене доказателства водят до извода, че дисциплинарното производство и наложените наказания на държавните служители, сред които е и жалбоподателя С.М., е образувано по повод проведената операция под ръководството на Специализираната прокуратура на МП „Малко Търново“ на 19.10.2017 година, при която са задържани  петима митнически служители, в това число и жалбоподателя, които впоследствие са привлечени като обвиняеми за извършено престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК. В този смисъл, проведената полицейска операция, повдигнатите и предявени обвинения, както и наложените мерки за процесуална принуда в хода на наказателното производство не биха могли да заместят задължението на дисциплинарно наказващия орган да изложи съображенията си за причините, които налагат постановяване на най-тежкото дисциплинарно наказание – „уволнение“ за поведение, което е несъвместимо с моралните и етични норми на поведение на държавен служител и в частност на такъв в Агенция „Митници“. Упражнената спрямо държавния служител процесуална принуда в хода на наказателното производство не замества мотивите, които органа следва да изложи и които да обосноват поведение, несъвместимо с морално-етични правила, уронващи престижа на службата. Такива мотиви в оспорената заповед липсват.

В разпоредбата на чл. 89, ал. 4 ЗДСл изрично е указано, че държавният служител носи дисциплинарна отговорност, независимо че деянието му може да е основание за търсене от него и на друг вид отговорност. Независимо от това, за да се ангажира дисциплинарната отговорност на жалбоподателя, органът е следвало да се обоснове с безспорно доказано по надлежния ред (с влязла в сила присъда) извършено от С.М. престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК - участие в организирана престъпна група, което обстоятелство би било предпоставка да се приеме наличието на някои от визираните нарушения на двата етични кодекса. Такова доказване в хода както на дисциплинарното производство, така и в хода на настоящото съдебно производство не е налице. По тези съображения, дисциплинарно наказващия орган  е следвало на се съобрази с презумпцията за невиновност и да изчака приключването на наказателното производство с влязла в сила присъда. Едва тогава, при осъждане на жалбоподателя, органът би могъл да пристъпи към реализиране и на дисциплинарната му отговорност.

В настоящия случай, при презумпция за невиновност до доказване на противното, дисциплинарно наказващия орган е приел за безспорно установено, без надлежни и достатъчни доказателства, че жалбоподателя е извършил престъпление, за което е привлечен като обвиняем, поради това е наложил най-тежкото дисциплинарно наказание. Само повдигнатото и предявено, но все още недоказано обвинение е довело органа до заключението, че е налице осъществено от М. престъпление, което е несъвместимо с цитираните като нарушени етични правила за поведение на държавен служител и в частност на такъв в Агенция „Митници“, което е станало обществено достояние и е уронило престижа на институцията. Нещо повече, в мотивите на оспорената заповед са вписани действия, които изцяло липсват в предоставената от СП информация, а именно – „участие в периода от месец май 2017 год. в корупционни прояви, като е получавал облаги, които не му се следват“.

В подкрепа на горните доводи, съда намира за необходимо да отбележи и факта, че в разпоредбите на ЗДСл е била предвидена възможността, регламентирана в чл. 100, ал. 2, съгласно която във всички случаи, когато е образувано наказателно производство срещу държавен служител за престъпления, извършени от него в качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "а" от Наказателния кодекс, органът по назначаването го отстранява временно от работа. Така приетата разпоредба е била обявена за противоконституционна с Решение № 5 от 12.05.2016г. на Конституционния съд по к.д. № 2/2016г., в което изрично е прието, че временното отстраняване от работа по чл. 100, ал. 2 ЗДСл – до приключването на наказателното производство срещу отстранения държавен служител – съставлява ограничение на правото на труд по чл. 16 във връзка с чл. 48 и свързаното с него право по чл. 51, ал. 1 от Конституцията. В настоящия случай, дисциплинарно наказващия орган е стигнал по-далече, като е приел, че образуваното досъдебно производство и привличането на държавния служител в качеството на обвиняем се явява достатъчно основание за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание – „уволнение“. Така формирания извод е неправилен и незаконосъобразен.

Във връзка с така описаните факти и обстоятелства, съдът намира, че оспорената заповед не съдържа описание на конкретни действия или бездействия на жалбоподателя М., уронващи престижа и имиджа на службата. В оспорената заповед са описани провеждането на специализирана полицейска операция, задържането на митнически служители, повдигнатото обвинение и взетата мярка за неотклонение, но не и действия или бездействия от страна на конкретно наказания митнически служител, които могат да се квалифицират като тежко дисциплинарно нарушение, засягащо общовалидни обществени ценности, водещо до накърняване обществения авторитет на институцията. Както специализираната операция и задържането, така и медийните публикации във връзка с тях, които ги правят обществено достояние, са факти настъпили извън волята на служителя. Следва да се отбележи и обстоятелството, че към момента не е доказано и извършеното деяние, за което С.М. е привлечен в качеството на обвиняем, за да се приеме, че участвайки в организирана престъпна група създадена с цел извършване на престъпления по чл. 301 и чл. 282 от НК с участници още четирима митнически служители, жалбоподателя е нарушил цитираните цифрово в заповедта разпоредби на ЗДСл, ЗМ, Кодекса за поведение на митническия служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

Доколко митническия служител С.М. е изпълнявал служебните си задължения в съответствие с нормите на Кодекса за поведение на митническия служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация свидетелстват представените оценки за работата му през 2016 год., както и тримесечните оценки за 2017 год. Видно от същите, митническия служител С.М. е изпълнявал качествено и в срок всички свои задължения, съгласно изискванията за длъжността по длъжностна характеристика, както и възложените му в процеса на работа допълнителни задачи. Нещо повече, в част от тези оценки е вписано, че жалбоподателя изпълнява задълженията си над равнището на съответните изисквания, като в цифри са посочени предотвратените от него контрабанди на различни стоки.

По изложените съображения, настоящия съдебен състав приема, че дисциплинарно наказващият орган не е доказал осъществени от жалбоподателя дисциплинарни нарушения и не е мотивирал акта, с който налага наказанието. Всяко от тези нарушения обосновава извода за незаконосъобразност на оспорената заповед и налага нейната отмяна като такава.

Предвид изхода от спора, на основание чл. 143 ал. 1 от АПК, в полза на жалбоподателя следва да се присъдят разноски в размер на 612,00 лева, представляващи адвокатско възнаграждение за един адвокат, видно от договора за правна защита и съдействие.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Заповед № 4494 от 18.12.2017 год. на Директора на Агенция „Митници“, с която на основание чл. 90, ал. 1, т. 5 от Закона за държавния служител е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“ на държавния служител С.Г.М. – старши митнически инспектор, Митница Бургас с ранг ІІІ-ти старши и на основание чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение без предизвестие, като на основание чл. 108, ал. 2 от ЗДСл, държавния служител не запазва придобития ранг на държавна служба.

ОСЪЖДА Агенция „Митници“ гр. София да заплати на С.Г.М. ЕГН ********** *** и съдебен адрес *** – адв. М.И. *** сумата от 612,00 (шестстотин и дванадесет) лева разноски по делото.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: