ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 20.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 137 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.М., редовно призован, явява се лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на агенция „Митници“ гр. София, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.Г.М. против заповед № 4494/18.12.2017 г. на директора на Агенция „Митници“ - София, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното му правоотношение.

Съдът докладва, че с молба вх. № 2664/06.03.2018 г. по делото са постъпили доказателства по опис, представени от ответника.

 

адв. И.: Поддържам жалбата. Запозната съм с преписката, представена от ответника. Не възразявам да я приемете, както и представените от ответника доказателства в посочената молба. Представям и моля да приемете молба с доказателства, описани в същата, които са относими към предмета на спора. Други доказателства няма да сочим.

 

юк. М.: Оспорвам жалбата. Моля да приобщите административната преписка, както и днес представените с молба от насрещната страна писмени доказателства. Представям и моля да приемете с оглед пълнота на доказателствения материал писмени доказателства по опис с препис за насрещната страна. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

адв. И.: Запозната съм с така представените доказателства. Не възразявам същите да бъдат приети.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка, с докладваните по-горе молби, както и в днешно съдебно заседание от ответника и от жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

 

адв. И.: Представям списък на разноските. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. М.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и предвид изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. И.: Моля да уважите жалбата, като отмените обжалвания административен акт. Моля да ни присъдите разноските по делото по представения списък на разноските. Моля за срок за писмени бележки.

 

юк. М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите заповедта на директора на Агенция „Митници“. Моля да ми дадете срок да изложа съображенията си в писмена защита. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение за процесуално представителство пред тази съдебна инстанция.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя на страните 7-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: