ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.07.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести юли и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 137 по описа за 2017 година.                  

 

На именното повикване в 13:25 часа при спазване на чл. 142, ал.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК и на второ четене в 13:28 часа се явиха:

 

ж. – В.Г.С., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър, уведомен от преди, не се явява и не изпраща представител.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.Р.К. - явява се.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ С.: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-икономическата експертиза на вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

ЖАЛБОПОДАТЕЛ С.: Запозната съм със заключението на вещото лице. Моля заключението да се разгледа в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

К.Р.К.: 55 години, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение. Не съм установил разлика или технически грешки от това, което съм представил в заключението си.

Разгледал съм както първия акт, така и акта за неговата поправката. Посетих два пъти отдел „Местни данъци и такси“ при община Несебър. Беше ми представена информация от общината за базата за изчисленията по години. Има разлика между изчисленията по акта, с който е поправен акта, и тези по заключението, което съм представил. Актосъставителката ми каза, че разликата се дължи на техен проблем и не оспорва това което съм дал в моето заключение. Тяхната система за изчисление на данъците е отворена, т.е. всеки който влезе в нея може да направи някаква отметка, а това дава отражение в базата за изчисление за съответните задължения. Поради това смятам, че моето заключение отразява вярно стойностите, които са дадени като задължения. Съобразил съм както акта, така и поправката и съм приложил точно наредбата на общината.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице К. с днес направените уточнения и допълнения към заключението.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит от 200 (двеста) лв. по представено платежно нареждане от 02.05.2017 г., постъпило с вх.№ 4300/02.05.2017г. от задълженото лице - жалбоподателя по делото В.Г.С., приложено на лист 267 по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ С.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

С оглед липсата на доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателствата и

ДАВА ход на устните състезания;

ЖАЛБОПОДАТЕЛ С.: Моля съдът да уважи жалбата ми  по отношение на размера на дължимия данък и такса отпадъци.Да се приеме заключението във варианта на коригираната квадратура на търговския обект – на 77 кв. м. Моля да се има предвид, че корекцията се наложи поради допусната грешка от административния орган, а не от направени промени. В този смисъл моля да се приеме за вярно заключението на вещото лице. Моля да уважите и довода за изтекла давност за вземанията преди 2013 г. Моля да отмените административния акт и да ми присъдите разноските по делото – за държавна такса и депозита за експертизата. Не представям списък на разноските. Съобщенията да се пращат на адреса, посочен в жалбата ми.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:39 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: