ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети март                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 137 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.М., редовно призован, явява се лично и с адв. К., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ Г.Н.К. - старши  полицай в Пето РУ на МВР гр. Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

        

         Съдът с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от Д.К.М. против Заповед за задържане на лице с рег. № 3388зз-9/10.01.2016 г., постановена от Г.К. на длъжност старши полицай в Пето РУП гр. Бургас.

 

         АДВ. К.: Поддържам жалбата. Поддържам доказателствените искания към нея.

         ОТВЕТНИКЪТ К.: Мисля, че жалбата е неоснователна. На този етап няма да представям доказателства.

 

         С оглед заявеното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         В сезиращата съдът жалба са заявени доказателствени искания както следва:

1. Да бъде задължен административния орган да представи заверени копия от всички материали по случая.

Със съпроводително писмо рег. № 338800-127/19.01.2016 г., началника на Пето РУП - Бургас е изпратил депозираната пред него жалба ведно с оспорената заповед за задържане. В цитираното съпроводително писмо изрично е указано, че се прилага докладната записка и заверени копия на документацията по издадената заповед. В този смисъл, съдът намира, че така формулираното доказателствено искане е изпълнено, а в случай, че жалбоподателя или неговия процесуален представител твърдят, че по преписката липсват документи, то тези липсващи документи следва да бъдат посочени.

2. В жалбата е заявено доказателствено искане за представяне на заверено копие от книгата за пропускателен режим за часа на отвеждане на жалбоподателя в РУ на МВР по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Инструкция № 8121з-78 от 24.01.2015 г. на МВР.

Съдът намира така доказателствено искане за неоснователно. Съгласно чл. 13 от цитираната инструкция, срокът за задържане на лица по ЗМВР започва да тече от момента, в който е ограничено правото им на свободно придвижване, като точният час се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване. В настоящия случай, в оспорената заповед е посочен час 02.00, като от страна на жалбоподателя не са ангажирани доказателства удостоверяващи, че фактическото му задържане е в час, различен от вписания. Никъде в цитираната норма на чл. 13 не е посочено, че за фактическо задържане следва да се вземе предвид часа вписан в книгата за пропускателния режим. В този смисъл, съдът намира така формулираното искане за неоснователна. Така формулираното доказателствено искане е обосновано с нормата на чл. 14, която също е неотносима с оглед обстоятелството, че тя касае преместване на задържаното лице от една структура на МВР в друга, каквото преместване в случая няма.

         3. В сезиращата съдът жалба е формулирано доказателствено искане за призоваване лично на ответника и предоставяне на възможност същия да отговори на конкретно поставени въпроси, а именно за наличието на данни за извършено от жалбоподателя престъпление, както и относно това какви действия или поведения на жалбоподателя е обосновало задържане на последния.

         Съдът намира така формулираното доказателствено искане за неоснователно с оглед приложената по административната преписка докладна записка, изготвена от Г.Н.К., в която е описана фактическата обстановка по случая и в която е даден отговор на поставените в доказателственото искане въпроси.

         По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ формулираните в сезиращата съдът жалба доказателствени искания.

 

         АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания.

         ОТВЕТНИКЪТ К.: Нямам други доказателствени искания.

 

         Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да уважите жалбата. Да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна по следните фактически съображения:

На първо място считам, че административният орган не е изпълнил задължението по чл. 170 от АПК да установи обстоятелствата, въз основа на които е предприел едно изключително като действие и мярка ограничаване правото на лична свобода. Посоченото като кражба от избени помещения от блокове в ж. к. „Лазур” е една гола декларация. По делото няма нито един ред, който да установява подобни факти или обстоятелства. Дори и докладната записка, която е съставена далеч след съставяне на заповедта за задържане и по общите принципи на административната правна доктрина не може да обосновава самата заповед за задържане. Липсват каквито и да е данни, които да индицират, че жалбоподателят има общо каквото и да е то с подобно престъпление, когато законодателят е предвидил в нормата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР достатъчно данни, това означава те да дават възможност, включително и на съда в рамките на контрола, който осъществява да установи, че това е така или не е така. По делото това нещо не е налице. Отделен е въпроса дали една докладна записка има доказателствена стойност. По това има обилна трайна практика на Върховен административен съд, защото основният принцип е устност и посредственост да бъдат установени тези обстоятелства. Доверителят ми е спрян и проверен на улицата прибирайки се към квартирата си. Няма и ред в цялата документация за това. Всичко останало относно правото на информиране по реда на чл. 5, т. 3 и т. 5 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи като международен правен акт има преимущество над цялото законодателство, което не е спазено, както и законодателят в Конституцията предвиждайки, че имат пряко и непосредствено действие и се ползват с предимство пред националното законодателство, така и съдът в Страсбург категорично заявява, че правото на информиране защо на едно лице е ограничено свободното му придвижване, е свещено.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки. Моля да ми дадете подходящ срок.

         С оглед виждането на съда, че няма преместване от едно в друго поделение, лицето е отведено в Пето РУП. Работено е 1, 3 или 5 часа, прехвърлено е в съседната сграда на ареста на МВР за административно задържане - това е точно преместването от едно в друго поделение.

         ОТВЕТНИКЪТ К.: Считам, че заповедта е напълно основателна. Ние предприехме с колегата тези действия, защото въпросното лице беше засечено в 02.00 часа с качулка на главата, скрит под лек автомобил, оборудван с големи клещи за рязане на синджири и катинари, които бяха затъкнати в гащите, два броя големи отверки, които бяха затъкнати в панталоните до корема, както и челник за лицето с фенер, да се крие под лек автомобил и при нашите настойчиви повиквания да излезе и да се представи, същият не отговаряше, а лежеше под автомобила и се криеше. След принудителното издърпване и установяване се оказа, че това е лицето Д.М. с множество криминални прояви нееднократно задържан от органите на МВР.

         В открит разговор с него за какво са му тези инструменти, същият заяви на мен и на колегата, че излиза да краде каквото му падне.

         След съгласуване на действията с колегата от Пето РУП, същият беше задържан по разпореждане на дежурния във връзка с досъдебното производство за извършена на кражба от избени помещения. Лицето беше задържано и отведено в Пето РУП.

         Това е, което мога да кажа.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ДАВА 7-дневен срок на страните за изготвяне и представяне на писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: