О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, № 699/21.03.2015г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                                      СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№ 137 по описа за 2015г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на З.К.С. ***, против заповед № П 183/10.11.2014г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Поморие, потвърдена с решение №52/22.12.2014г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас. 

По делото е постъпила молба вх.№2709/2015г. от жалбоподателката, с която заявява, че оттеглят жалбата си против оспорената заповед и иска производството по нея да бъде прекратено.

С оглед писменото искане, направено по реда на чл.155, ал.3 от АПК за прекратяване на делото поради оттегляне на жалбата, съдът намира, че производството следва да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл.159 т.8 във вр. чл.155 от АПК, СЪДЪТ

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на З.К.С. ***, против заповед № П 183/10.11.2014г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Поморие, потвърдена с решение №52/22.12.2014г. на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№137/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас, поради оттегляне на жалбата.      

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

   СЪДИЯ: