Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1036/13.05.2013 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Бургас, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Галина Колева

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 137/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от К.С.Я. *** против решение № 192/07.12.2012 година по н.а.х.д. № 481/2012 година на Районен съд – Царево (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № НП 15-166/02.08.2012 година на началника на РУП – Приморско към ОД – Бургас на МВР (НП).

С НП, за нарушение на чл.270 ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), на К.Я. му е наложено административно наказание  „глоба” в размер на 400 лева.

Касаторът оспорва решението с аргумент, че то е необосновано, тъй като не са обсъдени възраженията му. По същество, нарушението не е доказано по несъмнен начин.

Иска отмяна на решението на РС и на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП Х. в е санкциониран за това, че след като е управлявал МПС – към момента на проверката, не е изпълнил надлежно отправено му устно полицейско разпореждане да не управлява МПС с рег. № РК 4729 АС.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че фактическият състав на нарушението е установен. Констатирал е релевантните факти и ги е съпоставил с твърденията на нарушителя. Кредитирал е съдържанието на АУАН и показанията на свидетелите Д. Г. и Н.Г., за сметка на тезата на санкционираното лице, което не е ангажирало никакви доказателствени средства в процеса.

Решението е подробно, логически обосновано с издържани правни мотиви и като резултат - правилно.

Настоящият касационен състав споделя изцяло мотивите на РС относно авторството на деянията и обстоятелствата по извършване на нарушенията, поради което не следва да ги преповтаря, още повече че касационният контрол има за предмет решението на РС, а не съществото на спора, в какъвто смисъл са доводите в касационната жалба.  

На 26.07.2012 година около 03,15 часа, видимо пиян, Я. не е изпълнил устно полицейско разпореждане да не управлява МПС, издадено от служител на МВР, за което законосъобразно е бил санкциониран.

Жалбата следва да се отхвърли, а решението на РС – да се остави в сила.

С оглед на изложеното, съдът

 

                                                           Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 192/07.12.2012 година по н.а.х.д. № 481/2012 година на Районен съд – Царево.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: