ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 14.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четиринадесети април                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 137 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на МП „Нефтопристанище”, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Наред с подадената жалба срещу решението на Началника на МП „Нефтопристанище”, на 02.03.2010 година е подадена молба от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, в която се излагат аргументи, обосноваващи искане за спиране на производството по настоящото дело. Към молбата се прилагат актове на Върховен административен съд, постановени по сходни според жалбоподателя случаи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата. Поддържам и искането за спиране на производството по изложените в писмената молба аргументи.

Да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Представям превод на доказателствата, които са относими към разглеждания внос и които са на чужд език, и доказателства, от които е видно, че решението е издадено преди да е проведено заключителното обсъждане по чл. 84к от Закона за митниците и преди да е изготвен доклада от извършената проверка по чл. 84л от Закона за митниците.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание.

Следва да бъде указано на страните на основание чл. 171, ал. 4 АПК да ангажират доказателства в подкрепа на твърденията си по спора.

 

Що се касае до искането за спиране на производството по настоящото дело, то  същото следва да бъде оставено без уважение, поради липсата на предпоставки за това. Искането е основано на отправени преюдициални въпроси по административно дело № 6077/2009 година на Върховен административен съд до Съда на Европейските общности в Люксембург по касационно дело с касатор „Аурубис България” АД. Въпросите касаят единствено претенцията за лихви и забава върху суми на допълнителни митнически задължения, начислени от митническия орган със съответния административен акт.

Съдът намира, че този спор не е идентичен с настоящия, тъй като по настоящото дело предмет на спора са не само претенцията за лихви, но и определената допълнителна стойност от митническия орган. Отделно от това, основанието на чл. 229, ал. 1, т. 4 АПК, което е предпоставка производството по делото да бъде спряно, изисква в същия или в друг съд да се разглежда дело, решението по което има значение за правното решаване на спора. Законодателят в случая има предвид такова дело, чийто предмет е преюдициален по отношение на предмета на делото, по което се иска спиране. В настоящия случай не може да се приеме, че отговорите на поставените преюдициални въпроси представляват решаване на такъв преюдициален спор. Те касаят други страни, имат предмет, който е различен отчасти с предмета по настоящото дело.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание – преводи на коносаменти от № 1 до № 8; преводи на фактури № 90053009/6972 от 13.11.2006 година и № 90053010/6973 от 13.11.2006 година; превод на сертификат за разтоварено количество; превод на обобщен доклад за внос на суров нефт; заверен препис от уведомление за провеждане на заключително обсъждане на основание чл. 84к от Закона за митниците и заверен препис от писмо до жалбоподателя, изпратено на 07.12.2009 година.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по настоящото дело.

УКАЗВА на страните на основание чл. 171, ал. 4 АПК за следващо съдебно заседание да ангажират и други доказателства в подкрепа на становищата си по същество на спора.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.06.2010 година от 10:00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: