ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  1115                     дата 03 юли 2014 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 03 юли 2014 год., 

в следния състав:

 

                                                                                                        Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 1379  по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с искова молба, подадена от Г.И.Г., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода“ в Затвора – гр.Бургас за заплащане на сумата от 100000лв., представляваща обезщетение за понесени неимуществени вреди, настъпили в резултат на издадено разпореждане от съдия в Окръжен съд – Бургас, с което е оставена без уважение молбата на ищеца да бъде изведен от мястото за лишаване от свобода и отведен в Министерството на правосъдието за провеждане на интервю по повод искането му за отказ от българско гражданство, както и поради нарушение на конституционните му права от директора на Дирекция „Българско гражданство“.

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради липса на предмет.

            Отговорността на държавата, реализирана в хипотезата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, в която хипотеза правораздава настоящият съд, е възможна при наличието на процесуалните предпоставки по смисъла на чл.203 и сл. от АПК. Допустимостта на иска е обусловена от отмяната на административния акт или незаконосъобразността на действието или бездействието, които могат да бъдат установени и в хода на исковото производство – арг.чл.204, ал.1 и ал.4 от АПК.

            В настоящия случай съдът не констатира наличие на отменен по предвидения ред административен акт, издаден от административен орган, нито наличието на действия или бездействия на административен орган по смисъла на чл.250 и чл.256 и чл.257 от АПК, поради което исковата претенция е процесуално недопустима, с оглед липсата на предпоставки за разглеждането й.      

            На основание горните мотиви исковата молба следва да се върне на ищеца, а производството по делото да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА исковата молба на Г.И.Г., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода“ в Затвора – гр.Бургас за заплащане на сумата от 100000лв., представляваща обезщетение за понесени неимуществени вреди, настъпили в резултат на издадено разпореждане от съдия в Окръжен съд – Бургас, с което е оставена без уважение молбата на ищеца да бъде изведен от мястото за лишаване от свобода и отведен в Министерството на правосъдието за провеждане на интервю по повод искането му за отказ от българско гражданство, както и поради нарушение на конституционните му права от директора на Дирекция „Българско гражданство“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1379/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                       СЪДИЯ: