О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1145             Година 09.07.2012            град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на девети юли две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 1379 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод молба на А.Ю.З. ***, с която се възразява срещу заповед № ДК-02-ЮИР-108/29.05.2012г. на Началника на РДНСК Югоизточен район и се прави искане „да вземете най-сериозни мерки по повдигнатия от мен въпрос”.

С разпореждане № 3525/22.06.2012г. на основание чл.158, ал.1 във връзка с чл.151 т.3 от АПК е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението: 1.да заплати държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ и 2.да посочи с подадената от него молба оспорва ли заповед № ДК-02-ЮИР-108/29.05.2012г. на Началника на РДНСК Югоизточен район и в случай, че я оспорва да посочи в какво се състои нейната незаконосъобразност и в какво се състои неговото искане. В разпореждането изрично е отбелязване, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

За указанията на съда на жалбоподателя е изпратено съобщение на посочения в молбата адрес. Той е  редовно уведомен и съобщенията до него е върнато с отбелязване, че е получено лично на 26.06.2012г., като срока за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 03.07.2012г. . С молба вх. № 5180/27.06.2012 г. е приложена квитанция за платена такса. По отношение на другата част от указанията на съда не е налице изпълнение, както в определения срок, така и до настоящия момент. Ето защо след като нередовностите по жалбата не са отстранени, в определения за това срок, на основание чл.158 ал.3 от АПК, тя следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се  прекрати.    

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на А.Ю.З. ***, с която се възразява срещу заповед № ДК-02-ЮИР-108/29.05.2012г. на Началника на РДНСК Югоизточен район.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1379 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: