Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

         1654     /05.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева  

ЧЛЕНОВЕ: Румен Йосифов

Веселин Енчев

при секретар Ирина Ламбова и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 1378/2018 година 

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от К.Д.П. с ЕГН ********** и адрес *** против решение № 564/03.05.2018 година по н.а.х.д. № 493/2018 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърден електронен фиш серия К № 1872063, издаден от ОД – Бургас на МВР (ЕФ).

С ЕФ, на П., за нарушение на чл.21 ал.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.182 ал.1 т.4 във връзка с чл. 189 ал.4 от ЗДвП, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лева. 

Касаторът оспорва решението с аргументи за неправилно приложение на закона и необоснованост. Поддържа, че не е следвало да бъде санкциониран, защото нарушението не е установено по несъмнен начин – налице е несъответствие между идентификационния номер на техническото средство, с което бил заснет автомобила и номера на средството в протокола за техническо изпитване, представен за да се удостовери годността му да отчита скорост. Отделно се позовава на липсата на защитен стикер, изискван по методиката за проверка на радари и скоростомери, утвърдена от Българския институт по метрология.

Иска да е отмени решението на РС и ЕФ.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С ЕФ П. е наказан за това, че на 09.10.2017 година, в 19:04 часа, в град Бургас, на булевард „Тодор Александров“, до бензиностанция „Лукойл“ Ф 563, при максимална разрешена скорост в участъка от 80 км/ч (въведена със знак В-26), е управлявал лек автомобил „БМВ 316 И“ с регистрационен № КН 9390 ВВ със скорост 114 км/ч – превишение от 34 км/ч, в нарушение на чл. 21 ал.2 от ЗДвП.

За да постанови решението си, съдът е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин, а размерът на наложената санкция съответства на приложимото материално право.

Настоящият касационен състав споделя изводите на РС.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Издаденият ЕФ съдържа необходимите реквизити. Фишът е издаден по одобрен образец, в съответствие с посоченото в закона съдържание, като притежава всички съществени реквизити по чл. 189 ал.4 изр.ІІ от ЗДвП.

От доказателствата по делото на РС (снимките – част от административнонаказателната преписка) е възможно да се установи по несъмнен начин регистрационния номер на автомобила, а това обуславя доказаност на нарушението, правилно отчетена от РС. От представеното извлечение от клип, изготвен на 09.10.2017 година се установява пределно ясно какъв е регистрационния номер, марката и модела на автомобила, за който е установено, че се движи със скорост на максимално разрешената.

Съгласно чл. 189 ал.4 изр.І от ЗДвП (в актуалната му редакция, към датата на установяване на нарушението), при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Според чл. 188 ал.1 от ЗДвП, собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

В конкретния случай, собственикът П. не отрича, той да е управлявал автомобила на датата, на която е констатирано нарушението. Затова и законосъобразно е определен като адресат на санкцията.

Неоснователно е възражението на касатора, че не е установена годността на техническото средство (система), с което е открито нарушението. По делото е представен протокол за проверка № 173 – ИСИ/06.07.2017 година, издаден от Български институт по метрология (БИМ), на страница втора от който с номера си е индивидуализирана проверената система, като е посочено и мястото на което е разположена (лист 10, стр.2, горе вляво от н.а.х.д. № 493/2018 година). С това доказателство е установена годността на измерващото средство. От друга страна, в представеното извлечение от клип изрично е посочен и номера на системата, с която е заснето нарушението и този номер е идентичен с номера на съоръжението, проверявано от БИМ (лист 9, стр.1, горе вляво от н.а.х.д. № 493/2018 година).

Що се отнася до изтъкната липса на защитен стикер, поддържана от жалбоподателя като основание за негодност на средството за измерване, използвано от МВР, съдът счита, че цитираната методика на БИМ не следва да се взема предвид – тя не  източник на правото и не следва да служи за преценка на законосъобразността на ЕФ при наличието на съответен официален документ (протокол), с който техническата изправност на системата за контрол на скоростта е била установена.

Така, при пълна доказаност на нарушението и установена самоличност на извършителя, РС законосъобразно е потвърдил НП.

С оглед изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 564/03.05.2018 година по н.а.х.д. № 493/2018 година на Районен съд – Бургас

 

Решението е окончателно.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: