ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 17.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Галя Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1378 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         Ищецът К.Г.Д. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. Г. назначен за процесуален представител по Закона за предоставяне на правна помощ.

         За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието София - редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч. с  представено по делото пълномощно.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Маринова.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо  вх.№ 4755/22.05. 2015г.

 

По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Г.: Справката от затвора не е пълна. Не е отбелязано изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода” от ищеца в Бургаския затвор. Ищецът претендира обезщетение за периода от средата на месец август 2010 година  до месец март 2011 година включително.

Не претендираме обезщетение за периода от 30.11.2012 година до 08.08.2013 година, тъй като за този период има заведено друго дело в Административен съд Бургас.

ИЩЕЦЪТ: Претендирам обезщетение за периода от месец август 2010 година до месец март 2011 година включително.

         Моля за назначаване на експертиза. Не разполагам със средства, безработен съм в затвора и не мога да платя за вещо лице.

 

Юк. Ч.: Противопоставям се на искането за допускане на експертиза, тъй като информацията по Докладна записка вх. № 786/17.04.2015г. на Затвора в гр.Бургас е изчерпателна и не следва да се съмняваме в нея. Предоставям на съда по искането за обезщетение за периода  2010 – 2011 г.

 

ПРОКУРОРЪТ: Съдебно-счетоводна експертиза не следва да се назначава. Ясно е очертан периода от ищеца, явно е посочено, че претендира по 450,00 лв. на ден и моля да отхвърлите искането. Нямам доказателствени искания.

 

ИЩЕЦЪТ: Моля да поискате затворническото ми досие за 2010-2011 година.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства с писмо от Областна служба „Изпълнение на наказанията” Бургас с вх. № 3779/22.04.2015г.

ЗАДЪЛЖАВА Директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието София, да представи надлежно заверена справка за времето и килиите, в които  ищецът е изтърпявал наказанието „лишаване от свобода” за периода месец август 2010 година – месец март 2011 година, в 7-дневен срок, считано от днес.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за допускане на съдебно-счетоводната експертиза, тъй като средства за такава не са предвидени в бюджета на съда.

УКАЗВА НА ИЩЕЦА, че следва да ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си за процесния период - месец август 2010 година – месец март 2011 година, както и в изрична писмена молба да уточни какъв е пълния размер на претендираното от него обезщетение за посочения период, в 7-дневен срок, считано от днес.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца за предоставяне на затворническото досие за периода 2010 - 2011 година, тъй като с него не могат да се установяват обстоятелства относими към предмета на спора.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.10.2015 година от 11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

ДА СЕ ПРИЗОВЕ ИЩЕЦА по надлежния ред.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: