ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 18.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1378 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         За ищеца К.Г.Д. - редовно уведомен, се явява адв. Г. назначен за процесуален представител по Закона за предоставяне на правна помощ.

         За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието София - редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч. с  представено по делото пълномощно.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба от ищеца вх. №  2455/13.03.2015г., с която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като е ищец по дела в Административен съд - гр. Пловдив, насрочени за 16.03.2015 г. и 19.03.2015 г..

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилото  писмо от началника на Затвора Бургас с вх. № 2455 от 13.03.2015г., в което е посочено, че ищецът е ангажиран по дела в Административен съд - гр.Пловдив на 16.03.2015г. и на 19.03.2015г.

СЪДЪТ ВРЪЧВА екземпляр от писмения отговор на процесуалния представител на ответника с вх. № 167/08.01.2015г. - на процесуалния представител  на ищеца.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на К.Г.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието София, с която претендира неимуществени вреди, настъпили от незаконосъобразни действия или бездействия на длъжностни лица от Затвора в гр.Бургас.

 

Адв. Г.: Нямам възражения по доклада. Моля да се представи Наредба или поднормативен акт, с който да се види как са регламентирани условията за пребиваване на лица в местата за лишаване от свобода. Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. Ч.: По доклада нямам възражения. Поддържам си писмения договор. Намирам исковата молба за неоснователна. Моля да приемете доказателства към писмения отговор. Не възразявам да се представи Правилника за вътрешния ред за следващото съдебно заседание.  Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по доклада. Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства. Досеждо доказателствените искания, считам че предвид претенцията на ищеца следва да бъде изискана от затворническата администрация препис от здравното досие на затворника, Правилника за вътрешния ред и справка от директора на затвора за процесния период къде е бил настанен ищеца - като група и спални помещения и респективно да бъде представена скица на въпросните спални помещения.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен от срок от днес да конкретизира в нарочна молба общия размер на претендираните неимуществени вреди и за какъв период от време претендира същите.

ЗАДЪЛЖАВА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София да представи надлежно заверени следните документи: медицинския картон на ищеца; дневника, в който са отразени справките на медицинските инспектори за лицето; справка за времето през което ищецът К.Г.Д. е пребивавал в затвора и за килиите в които е бил; справка за групата и килиите, в които ищецът е изтърпявал наложеното наказание, както и в кой затвор е изтърпявал наложените наказания за периодите от месец септември 2010г. до месец март 2011г. и от 30.11.2011г. до 08.08.2013г.; Правилник за вътрешния ред на затвора, действал за процесния период, както и справки за спални помещения № 207 и № 502, в които е пребивавал К.Д., в 20-дневен срок, считано от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ администрацията на затвора за датата на следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.06.2015 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: