ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 27.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми януари                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1378 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         Ищецът К.Г.Д. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Г., назначен за процесуален представител по Закона за предоставяне на правна помощ.

         За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието София - редовно уведомен, не се явява представител.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства с писмо вх.№ 6373/06.07.2015 г. - становище на ИСДВР И.Л.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Г.: Уточняваме общия размер на обезщетението - 11 160,00 лв. за периода месец август 2010 г. - месец март 2011 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба.

Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства с писмо вх.№ 6373/06.07.2015 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Г.: От така събраните до момента писмени и гласни доказателства е ясно и видно, че до момента всичко което е  претендирано от ищеца е доказано, визирайки условията в затвора в гр. Бургас, както относно обема да предоставената площ за живеене, доказана в представените по делото доклади от КПИ. Във връзка със здравословното състояние на ищеца, условие, установено по несъмнен начин от здравния му картон и от други писмени доказателства, е видно, че ищецът е получил тежко увреждане и Хепатит С, които са в причинно- следствена връзка от лошите битови условия, които са били предоставени в затвора в гр. Бургас спрямо лишените от свобода. Затова смятам, че размера на претендираната сума за този период, посочен от ищеца - месец август 2010 г. - месец март 2011 г., е напълно еквивалентен към изтърпените от него несгоди.

Желаем да се присъди в пълния размер на претендираното обезщетение, считано от подаване на исковата молба.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите решение, с което като неоснователен и недоказан по основание и размер да отхвърлите изцяло иска. Не е налице бездействие от страна на длъжностните лица от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, тъй като към процесния период 2010 г. - 2011 г. не е съществувало административно задължение на държавата да осигури конкретна жилищна площ. Това нормативно изискване е валидно от 2016 г. Не се доказаха ангажираните по делото доказателства от ищеца за промяна на здравословния му статус. Не се доказа причинноследствена връзка от  настъпване на вредоносен резултат.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: