Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1407                    13 юли 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и осми юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                      2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Г.С.

Прокурор Т.С.

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1377 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на Б.Д.Д. ***, против решение № 551 от 30.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 366/2018 г. по описа на Районен съд  Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 17-0769-004496/27.11.2017 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което на касатора, на основание чл.182, ал.1, т.6 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, за извършено нарушение по чл.21, ал.2 от с.з., са наложени следните наказания: глоба в размер на 550.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението на районния съд е неправилно, поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

 Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд Бургас, с решение № 551 от 30.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 366/2018 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление /НП/ № 17-0769-004496/27.11.2017 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“/ПП/, ОД МВР Бургас, с което на касатора, на основание чл.182, ал.1, т.6 ЗДвП, за извършено нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП, са наложени следните наказания: глоба в размер на 550.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел за доказано по делото, че на посочените в НП дата и място за водачите на ППС е било въведено ограничение за скорост от 80 км/час с пътен знак В-26, което ограничение не е съобразено от Б.Д.Д.,  управлявал автомобила си с превишение на допустимата скорост от 71км/ч.

Решението на районния съд е валидно, допустимо и правилно.

Настоящият касационен състав споделя извода на районния съд, че липсват съмнения относно годността на техническото средство и направената от него снимка, както и такива при работата на това техническо средство да е нарушена нормативната база, уреждаща правилата за експлоатация. Към датата на установяване на нарушението, автоматизираното техническо средство, с което е заснета скоростта, с която касаторът е управлявал МПС, е било преминало задължителната последваща техническа проверка съгласно Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Следователно то е притежавало техническите характеристики и параметри, съгласно одобреното средство за измерване, регистрирано в държавния регистър на одобрените средства за измерване и е било годно да изпълнява в пълен обем предназначението си. Констатираната разлика във версиите на софтуера на автоматизираното техническо средство не обосновава сама по себе си извод, че същият не е функционирал коректно към датата на заснемане на скоростта на управляваното МПС. Касаторът не е ангажирал относими доказателства в подкрепа на наведените от него твърдения, че софтуерът на устройството е бил манипулиран към 21.12.2016 г. С оглед изложеното, нарушението е безспорно установено от разпечатаните показания на техническото средство и приложения снимков материал. Правилен е изводът на районния съд, че административнонаказателната отговорност на Д. е законосъобразно ангажирана  на основание чл.182, ал.1, т.6 ЗДвП за деяние, квалифицирано като нарушение на чл.21, ал.2 ЗДвП.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 551 от 30.04.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 366/2018 г. по описа на Районен съд  Бургас

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:     1.                                      

 

                             2.