ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1377 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката С.Д.М.- К. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат Г.К..

За ответника - председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

         ДОКЛАДВА постъпили по делото писмени доказателства по опис, представени от ответната страна в изпълнение определението на съда от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат К.- Моля да се приемат представените доказателства. Представям списък на разноските по чл.80 от ГПК. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към писмо изх.№78-00-170-1014/07.01.2015г. от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.- Моля да уважите жалбата по изложеното в нея с искане да отмените постановеното уволнение като незаконосъобразно. Само искам да отбележа, че ответната агенция е представила две заповеди за структурни промени в Агенцията с №№ 83 и 85, които се различават значително и с втората заповед се отменя първата. Моля да имате предвид и допълнителната молба от 17.10.2014г., в която са направени изводи относно несъответствията между първата и втората заповед. Доверителката ми е съкратена по първата заповед, но обосноваването на органа е направено по втората заповед, в която има различия. Първата заповед е и тази с щатните бройки. Моля да ни присъдите и направените разноски по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: