ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,17.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На седемнадесети октомври                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1377 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателката С.Д.М.- К. не се явява, редовно уведомена. За нея се явява адвокат Г.К., надлежно упълномощен.

За ответника - председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от С.Д.М.-К. против заповед № П-35/12.03.2014 г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт, както и становище от ответната страна по съществото на спора.

 

Адвокат К.- Поддържам жалбата. Във връзка с депозираното от ответната страна становище и представените писмени документи и най-вече една допълнителна заповед № А-85/04.03.2014г., желая да взема отношение. На практика се получава така, че са издадени заповеди с №83 и №85 и двете от дата 04.03.2014г., с взаимно изключващо се съдържание, тъй като с втората заповед №85 се отменя изцяло структурата, която е въведена в Агенцията със заповед №83 от същата дата. Според нас тази втората заповед не е съществувала при издаването на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение на доверителката ми, а тя е от по-късна дата и е антидатирана. Това се вижда и от обстоятелството, че с втората заповед е закрит регионалния отдел „Метрологичен надзор” Бургас и същият е преместен в гр.Пловдив. Докато заповедта за прекратяване на служебните отношения на доверителката ми, която е от 12.03.2014г., същата е издадена при наличие на този отдел в гр.Бургас и работно място в гр.Бургас. На второ място - моята доверителка е освидетелствана от ТЕЛК с решение от 11.11.2013г. Това решение на ТЕЛК не се съдържа в досието, в преписката представена от органа, но същевременно в един РКО издаден на моята доверителка, има данни за неговото съществуване при ответника и в този РКО има отразяване за това решение на ТЕЛК, тъй като има начисляване на данък съобразно решението на ТЕЛК като освидетелствана ІІІ категория, с право на работа. Ответникът е знаел за това решение. Представям като доказателство по делото експертно решение № 3138/13.11.2013г. на ТЕЛК и фиш за заплата от м.март 2014г. ведно с допълнителна молба от доверителката ми. Съгласно Закона за държавния служител, съответната агенция е длъжна да задели 2% от щатните бройки за заемане от лица с такива трайни увреждания. И моята доверителка отговаря на тези условя. Искаме да бъде задължен ответника да представи доказателство за това, доколко ответната страна е изпълнила задълженията по чл.9а от Закона за държавния служител и е отделила щатни бройки и да посочи, предвидени ли са бройки за лица с трайни увреждания. Представям допълнителна молба, с копие за ответната страна. Моля да поискаме от ответника официален препис от ведомост за заплати за 2014г., откъдето ще е видно, че доверителката ми има начисления като лице с увреждания. Оттеглям искането формулирано в допълнителната молба да бъде задължен да представи експертно решение на ТЕЛК и вместо това да бъде задължена ответната страна да представи ведомост за заплати за 2014г., както и да представи доказателства за изпълнение на задължението, произтичащи от чл.9а от Закона за държавния служител, а именно дали са определени щатни бройки в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София за заемане на хора с трайни увреждания и дали са проведени конкурси за назначаване на хора с трайни увреждания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка по издаване на оспорения акт писмени доказателства, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателката експертно решение № 3138/13.11.2013 г. и фиш за заплата от м.март 2014г.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.190, ал.1 от ГПК, във вр. 144 АПК ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание извлечение от ведомост за заплати, касаещо месец март 2014 г., както и да представи наличните документи във връзка с изпълнение на задълженията по чл.9а от Закона за държавния служител за определяне на бройки за заемане от хора с трайни увреждания и проведени конкурси за назначаване на такива.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2015г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: