О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /17.07.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на седемнадесети юли, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 разгледа адм. д. № 1377/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от А.Ю.З. *** против заповед № ДК – 02 – ЮИР – 113/3-.05.2012 година на началника на РДНСК – ЮИР.

С определение № 1061/22.06.2012 година (лист 1) съдът е оставил жалбата без движение, като е указал на жалбоподателя да внесе дължимата държавна такса, както и да уточни в какво се състои незаконосъобразността на оспорената заповед.

Указанията на съда са получени лично от жалбоподателя на 26.06.2012 година (лист 7).

Със заявление № 5178/27.06.2012 година по описа на АдмС – Бургас жалбоподателят е внесъл дължимата държавна такса, но не е изпълнил докрай получените указания - да уточни в какво се състои незаконосъобразността на оспорената заповед.

Срокът по чл.158 ал.1 от АПК е изтекъл на 03.07.2012 година (работен ден), а установената процесуална нередовност не е отстранена и до настоящия момент.

По изложените съображения, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ А.Ю.З. *** против заповед № ДК – 02 – ЮИР – 113/3-.05.2012 година на началника на РДНСК – ЮИР.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1377/2012 година.

           

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: