ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ВТОРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1375 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НЕПТУН 2013“ ООД, редовно призован,  представлява се от  адв. Б. с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от  „НЕПТУН 2013“ ООД против Заповед № 1187/11.05.2018 г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „дървена пристройка към „сграда за обществено хранене Бира-скара“, находящ се в западната част на ПИ с идентификатор ***по КК на гр. Бургас, (кв.Крайморие, гр.Бургас), публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за друг вид озеленени площи“ и в ПИ с идентификатор ****по КК на гр. Бургас, (кв.Крайморие, гр.Бургас), публична общинска собственост, с начин на трайно ползване за „второстепенна улица.

 

Адв.Б.: Поддържам жалбата. Поддържам и направените доказателствени искания. Нямам възражения по приемането на преписката представена от Община Бургас.

Моля да допуснете извършването на исканата от нас експертиза с посочените въпроси. Ако е необходимо, ще представим допълнителни такива и моля да укажете на вещото лице да отговори на тях.

В случай, че са допустими свидетелски показания за установяване годината на извършване на построяването на обекта, моля да допуснете такива при режим на довеждане. Тъй като конкретният обект в настоящото производство представлява навес ограден с дограма, моля евентуално да бъдат допуснати до разпит свидетели. Формулирал съм в жалбата такива искания.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. В противовес с изложеното в нея, твърдя, че общината е изследвала изчерпателно въпросите, които са относими към производството.

По отношение на искането за експертиза – предоставям на съда.

По отношение на искането за разпит на свидетели, считам че не би могло със свидетелски показания да се установяват тези факти. Не мисля, че има спор по отношение на изграждането на първоначалния обект, който обаче няма нищо общо със строежа предмет на настоящото производство.

 

Адв.Б.: Ние твърдим, че навесът към съществуващия обект павилион „Бира-скара“ е изграден преди 1987г. заедно с площадката. Единственото, което е изградено след 1987г. е дограмата, за което твърдим, че това не прави обектът строеж. Това ще установяват свидетелите.

 

Съдът с оглед становището на страните и по повод формулираните доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

Допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и при необходимост в Община Бургас, да отговори на въпросите на адв.Б. формулирани в сезиращата съда жалба (лист 4 гръб и лист 5).

 

Определя предварителен депозит по така допуснатата експертиза в размер на 350лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да се представи платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

 

Определя за вещо лице С.Ж.И. , който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели при условията на довеждане за следващото съдебно заседание две лица, които да дадат показания относими към обстоятелството касаещо датата на изграждане на обекта предмет на оспорената заповед.

 

         

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за  04.12.2018 г. от 13.50  часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,30  часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: