ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1375 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Х.В., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Н., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – директор на дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован се явява началник отдел „Обжалване“ при дирекция „ОДОП“ Бургас М.Й..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ Н. – Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Й. – Моля да не се дава ход на делото.

По делото на 15.07.2016г. сме депозирали становище, в което сме посочили, че ние не следва да сме ответна страна по делото. Имам предвид разпоредбата на чл.153, ал.1 от АПК и директорът на Дирекция „ОДОП“ не би следвало да бъде страна по делото. Считам, че трябва да се призоват като ответници съставителите на акта и в тази връзка моля да призовете органа съставил ревизионния акт, като искам да посоча, че и двете са служителки на ТД на НАП ИРМ Сливен. Това е и във връзка с евентуалните доказателствени искания. Ние нямаме преписка при нас и в тази връзка ще бъдем затруднени да осигурим защитата на акта.

Практиката на ВАС е във връзка с АПК и в този смисъл считам, че не сме страна по делото. Логично е във връзка с тази практика ние да не сме ответник в настоящото производство.

АДВОКАТ Н. – По така направеното възражение - предоставям на съда.

Моят доверител научава в по-късен етап, че има акт и всъщност това с пълномощните ние го видяхме едва в търговското дело, където ответник е ТД на НАП и те го представят като доказателство.

 

Във връзка с възражението на конституирания ответник - директор на дирекция „ОДОП“ Бургас, и доколкото при оспорването на ревизионния акт в процесния случай се възразява единствено по отношение на неговата валидност, не е проведено задължителното в останалите случаи административно обжалване пред директора на Дирекция „ОДОП“ и този орган не е бил участник в производството, както и съгласно правилата на АПК ответник следва да е органа, чиито акт се оспорва. По тази причина като ответник следва да бъде конституиран органа издал обжалвания ревизионен акт.

Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА като ответник по делото Г. Д. Петкова на длъжност началник сектор „Ревизии“, като възложител на ревизията и М.И.Б. на длъжност старши инспектор по приходите, като ръководител на ревизията, които са органите по чл. 119, ал.2 от ДОПК издали обжалвания ревизионен акт.

ЗАЛИЧАВА от списъка за призоваване като ответник по делото директор на дирекция „ОДОП“ Бургас.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ новоконституираните страни на служебния адрес.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016г. от 10.30ч., за която дата и час редовно призованата страна е длъжна да следи и да се счита за редовно призована.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.26 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: