ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ВТОРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 1374 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РОЯЛ АСТОРИЯ“ ЕООД, редовно призован,  представлява се от адв.С., с представено от днес по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас , редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „РОЯЛ АСТОРИЯ“ ЕООД против Заповед № 1185/11.05.2018 г. на зам. кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „постройка-склад“, изпълнен в ПИ с идентификатор ***по КК на гр. Бургас, (кв.Крайморие, гр.Бургас), публична общинска собственост, с начин на трайно ползване за „второстепенна улица“.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка. С оглед твърденията в същата, моля да допуснете извършване на съдебно-техническа експертиза, за която съм формулирал задачи в нарочна молба, която днес представям с копие за ответната страна.

Моля също така да допуснете до разпит при условия на довеждане един свидетел, който ще установи кога е изпълнено строителството на обекта, чието премахване е постановено с атакуваната заповед, също така и останалите постройки, които имат общо.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка.

По отношение искането за извършване на експертиза – предоставям на съда. Не се противопоставям.

Относно искането за разпит на свидетел – също не се противопоставям.

 

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и при необходимост в Община Бургас, да отговори на въпросите поставени от адв.С. в нарочна писмена молба депозирана в днешно съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 350 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ извършеното плащане.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С Ж И, който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел при условия на довеждане за следващото съдебно заседание от страна на жалбоподателя едно лице, с чийто показания следва да се удостовери годината на построяване на обекта предмет на оспорената заповед.

 

        

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за  04.12.2018г. от 14.00  часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: