ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1374 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.13 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Био фарм БГ“ ЕООД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника Директор на ТД на НАП Бургас се явява ст.юрисконсулт С.Д., надлежно упълномощен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя, с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие. Заявено е и становище по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Био фарм БГ“ ЕООД против Акт за установяване на задължение по декларация по чл.92 от ЗКПО с № П-02002016015192-135-001/12.03.2016г., потвърден с решение № 65/25.05.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическото основание за издаване на оспорения акт. Жалбоподателят следва да докаже наличие на установените в чл.189б от ЗКПО условия за преотстъпване на данъка.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че с решението териториалния директор правилно е потвърди издадени АУЗД. При съставянето му няма процесуални нарушения. В него много правилно е описан реда и ограниченията, които следва да се спазват при определяне на реда, при който се преотстъпва данък, за което моля да потвърдите АУЗД като правилен и законосъобразен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: