ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХХІІ Административен състав

На двадесет и шести октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

 

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1373 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Р.А.“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. С., който представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ заместник кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С.Д., който представя пълномощно.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ЮК.Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, предвид становищата на страните и липсата на процесуални пречки,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от  „Р.А.“ ЕООД против заповед № 1186/11.05.2018 г., издадена от зам.-кмет по „СИРР“ при Община Бургас, с която е наредено да се премахне собствения на дружеството незаконен строеж „сграда за обществено хранене-бира скара“, изпълнен между о.т.***, в ПИ с идентификатор ***по КККР на гр. Б.“/ „публична общинска собственост“, начин на трайно ползване „за второстепенна собственост“.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 6125/01.06.2018г. административната преписка, предоставена от ответника.

ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 10899/02.10.2018г. доказателства -снимков материал от ответника.

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете административната преписка. С оглед доказване твърденият в жалбата, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, със задачи, формулирани в нарочна молба, с оглед установяване на твърденията ни относно годината на изграждане на обекта. Моля да допуснете до разпит един свидетел в следващото съдебно заседание.

ЮК.Д.: Оспорвам жалбата. Считам същата за  неоснователна и недоказана. По отношение на молбата за назначаване на съдебно-техническа експертиза предоставям на съда.

 

Съдът с оглед становищата на страните СЧИТА, че за изясняване на обстоятелствата, свързани с предмета за доказване на делото, е необходимо назначаването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в молбата от жалбоподателя, представена в днешното съдебно заседание, както и на допълнително зададени от съда въпроси, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в молбата от жалбоподателя, представено в днешното съдебно заседание, както и на следните задачи:

Да изготви комбинирана скица по действащия и предишни ПУП и кадастралната карта

Да отговори на въпроса налице ли са предпоставките на §16 и §127 от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ,  в зависимост от годината на постояване на обекта?

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за вещото лице в размер на 200 лева, вносими от оспорващия в едноседмичен срок от днес.

УКАЗВА на оспорващия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

НАЗНАЧАВА за вещо лице З.А.- образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство”.

ПРИЕМА постъпила с вх.№ 6125/01.06.2018г. административната преписка, както и постъпилите с вх. № 10899/02.10.2018г. доказателства -снимков материал.

По отношение на искания свидетел съдът ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ в следващото съдебно заседание.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2018г. от 09:50 часа, за които дата и час страните се считат уведомени.

 

След внасяне на депозита ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за назначаването му.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: