ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1373 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЗУЗА ВИЖЪН 2014“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат К., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам така подадената жалба, макар и бланкетна.

Нямам доказателствени искания. Всичко се намира в кориците на делото.

Заявявам, че наказателно постановление № 2039/18.12.2015 г. е обжалвано пред Районен съд Сливен, като по жалбата е образувано НАХД № 1165/2016 г. по описа на Районен съд Сливен.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, ще моля да отмените така издадената заповед като неправилна и незаконосъобразна. Същата е постановена в пълно противоречие с материалноправните разпоредби, като са нарушени и производствените правила. Заповедта не съдържа фактически и правни основания, които да водят до налагането на така определената принудителна административна мярка. Същата е изключително завишена с оглед „констатираното“ нарушение, което, както казах, се оспорва пред Районен съд Сливен по надлежния ред.

За излагане на подробни съображения и анализ на събрания доказателствен материал ще Ви моля да ми дадете възможност за писмени бележки.

Претендирам направените от доверителя ми разноски по делото, в общ размер на 400 лева, за което представям списък на разноските.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни съображения в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: