ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На единадесети юли                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1372 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ РОЯЛ АСТОРИЯ ЕООД, редовно и своевременно призован, не се явява. Явява се процесуален представител адв.С., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СИРР при ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к. Г. с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

Не се явява вещото лице А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Г.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от „Роял Астория“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №40, с управител Н. Х. П и прокурист Д. С.П.против заповед№1188/11.05.2018 година на инж.Ч.К.- зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат строеж „Постройка-Тоалетна към сграда за обществено хранене-Бира –скара“, изпълнен в ПИ с идентификатор 07079.30.1082 по КК на гр.Бургас (кв.Крайморие, гр.Бургас), публична общинска собственост, с начин на трайно ползване за „второстепенна улица“

Съдът указва доказателствената тежест на страните, както следва: В тежест на административния орган е да установи наличие на материално-правните и процесуалноправините предпоставки за постановяване на спорния административен акт, в това число обстоятелството, че се касае за строеж по смисъла на §5, т.38 от ЗУТ, че негов автор или собственик е жалбоподателя,  че същия е изпълнен в нарушение на правилата и нормите за строителство, действали към момента на реализирането му. В тежест на жалбоподателят в случай, че бъде доказан незаконния характер на строежа, е да докаже негова търпимост, включая датата на  довършване на строежа, с оглед извършване на преценка от страна съдебния състав на приложимостта, алтернативно на нормите на § 16 или ч§127 от ПЗР на ЗУТ.

Съдът указва на всяка от двете страни, че в случай, че се позовават на позитвини факти и обстоятелства, от които черпят права, в тежаст на позовалата се страна е  да установи наличието на същите.

Съдът докладва, че по делото е постъпила пълната административна преписка.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба  вх.№ 7586/04.07.2018 година от назначеното вещо лице З.Ч.А., с която уведомява съдебния състав, че поради липса на технологично време не е извършила СТЕ. Моли да й бъде дадена възможност да изготви същата.

 

АДВ.С.: Поддържам подробно изложените съображения в жалбата. Представили сме доказателства, че процесната сграда е собственост на дружеството въз основа на прехвърлителна сделка, придобили сме имота с нотариален акт от 1999 година. Процесният обект е построен много преди 1987г. и за същия има издадено удостоверение за търпимост. Ще се ползваме от назначената по делото съдебно-техническа експертиза и така поставите задачи. С оглед установяване на твърденията ни относно годината на построяване моля, да допуснете до разпит двама свидетели, които са служители на бившата организция, от която е закупен обекта. Неправилно и незаконосъобразно терена, собстевност на коопоретивна организация е актуван с акт за общинска собственаст, не са налице основанията за това, издадения акт не се ползва с доказателствена стойност.

Ю.К.Г.: Нямам възражение по доклада. Аз не съм запозната с искането и назначаването на експертиза. Нямам доказателствени искания.Представям и цветно копие на графичната част на решението. Няма да соча други доказателства.

Съдът, по представената административна преписка и представените доказателства

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка, ведно с писмените доказателства на жалбоподателя и ответната страна.

Допуска до разпит при режим на довеждане двама свидетели, водени от страна на жалбоподателя.

Съдът намира, че на вещото лице следва да бъде дадена възможност за изготвяне на  експертизата.

Съдът като взе  предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно  и обективно изяснено от фактическа страна

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2018 година от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице А..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: