ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести септември                    две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1372 по описа за 2018 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РОЯЛ АСТОРИЯ“ ЕООД, редовно и уведомен се представлява от управителя на дружеството Д.П.- прокурист. Явява се процесуален представител адв.С., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СИРР при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител ю.к. Г. с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Г.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 10400/18.09.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

          СТРАНИТЕ:Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А.:  На 76 години, българка, български гражданин, семейна, неосъждана,с висше образование, без дела и родство със страните по делото.

ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: От представените документи може ли да се установи не само този обект, а и останалите кога са изграждани и по какъв повод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Към заключението е приложена една схема, която служи нещо като ген. план, на който са нанесени съществуващите и бъдещи обекти  и под №7 е посочен метален павилон на мястото, където сега се намира процесния обект бира-скара.Към 20.09.1977 година е изработен този план, видно от положената антетка.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: В момента на място има ли изграден път?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Проектният път е изграден може би не цялостно. Около заведението, което е процесното този път е изпълнен.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Посочили ли сте, че липса предходен план, преди 1984 година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Има един кадастрален план от 1984 година, на който е нанесена бира-скара и по конфигурацията процесната тоалетна не е нанесана.

АДВ.С.: Да се приеме заключението.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.: Процесната тоалетна отговоря ли на действащите правила и на ПУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не е нанесена на ПУП, но отговаря  на строителните норми.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.: Има ли строителни книжа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не , няма строителни книжа. Аз посетих на място обекта, не ми казаха кога е строен, но предполагам, че по документи  е след 1984 година.

Ю.К.Г.:Нямам повече въпроси към вещото лице.

Съдът, след като изслуша вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА съдебно- техническата експертиза, изготвена от вещото лице З.Ч.А..

На вещото лице А. да се изплати възнаграждение в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, съобразно представената справка-декларация и в рамките на депозита.

АДВ.С.: Водим двама сведетели, които да установят кога е изграден обекта.

УПРАВИТЕЛЯТ П.: Започнах работа в „Балкантурист” като комплексен управтел на 01.03.1979 година – това ни беше единственото заведение за хранене. Беше си изградено като бира- скара и съществуваше от  най малко две- три години преди това. В цялото Крайморие имаше две бири-скари, от които едната беше нашата.Това е самата истина.

В съдебната зала бяха въведени водените свидетели. сведетелите

Съдът снема самоличност на явилите се сведетели, както следва:

Н.Д.В.: Роден на *** година, ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан. Без родство или особени отношения със страните по делото.

Т.И.А.: Роден на *** година, ЕГН**********, българин, български гражданин, неосъждан. Без родство или особени отношения със страните по делото.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещават да говорят истината.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля В..

Съдът отведе от съдебната зала свидетеля А..

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие ли сте бил председател на земеделската кооперация в Крайморие към момента на закупуването на постройката от жалбоподателя?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Да, аз съм бил председател на земеделската кооперация „Крайморие” от 2000 година, кооперацията съществува от 99 година. Познавам търговският обект „Роял Астория”, когато се разпределяха обектите от РКС „Черноморец”. Ние разпределяхме обектите-управителния съвет. Направили сме един вид доброволно делба с прилежащите земи и отделно свободната земя и тя се разпредели. Това беше направено от управителния съвет на междукооперативно дружество „Черноморец“, доколкото си спомням. Спомням си, че на кооперацаията , на Крайморие се падна мотела с прилежащата земя. Бунгалата на Г.Езерово, вилите на Житараво, на Сарафово – ресторанта с прилежащата земя и отпред. На Лозово се падна павилиона с прилежащата земя. Аз съм от Крайморие. Аз като млад обичах да ходя по кръчми. Това нещо по всяка вероятност 1976-1977 година вече работеше. Мотелът като мотел започна 1979 г. строителството.  Но това 1977 година вече беше в действие. Ресторант ”Пилетата” или „Кокошките“  бяха построени 67-68 година.

Съдът предяви на сведетеля В. снимките, изготвени от вещото лице по поповд назначената експертиза.

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Целият павилион беше железен.Покривът също беше покрит с ламарина, като тази – (сочи снимката, запечатала ламаринената част на обекта).

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.: Сегашният му вид не е бил такъв?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Почти същия, но облечен с талашит, залата си съществуваше. Като площ не знам, в кухнята не съм влизал. Барът и заличката беше същата. Тересата е същата.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Има ли изграден път наблизо?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Пристанището, което сега изграждат, пътя минава по алеята, която отива към капана и като се стигне свива наляво, където свършва капана на един метър се отбива на дясно и  излаза на боруна. Пътят минава на метър край заведението.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля В. от съдебната зала.

СВЕДЕТЕЛЯТ А.: Аз съм от Крайморие. Познавам търговския обект, всеки ден съм там- зима, лете работи.

ВЪПРОС НА СЪДА: От кога съществува обекта?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: По моите преценки мисля, че преди да влезна в казармата 1977 година, там  водихме чехкините. От тогова работеше- железни конструкции, желязо с ламарина. Нищо общо няма със сегашния му вид.Сега е облицован с дървения.

Съдът предяви на сведетеля снимковия материал, изготвен от вещото лице по назначената експертиза.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Дървен  материал мисля, че нямаше. През 1977 година беше метално. Сега има подобрения направени, площа не е разширена, тя е същата.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Сега има ли там нов път?

СВЕДЕТЕЛЯТ А.: Пътят е направен , минава някъде на около метър от въпросната тоалетна. Пътят е направен, сега ще изграждат там рибарско пристанище.

ВЪПРОС НА Ю.К.Г.: По същият начин ли изглеждаше като форма или има разминаване?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Мисля, че беше едно и също, верандата беше в този вид сега, само са я остъклили. Покрива на голямата веранда го имаше - терасата – беше свободно празно пространство.

УПРАВИТЕЛЯТ П.: Беше навес, който сега е остъклен.Това си беше навес, нямаше стени.Навес, всичко беше открито.

Ю.К.Г.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля А..

АДВ.С.: Няма да сочим други доказателства.

Ю.К.Г.: Също няма да соча други доказателства.Да се прикючи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.С.: Моля да постановите решение, с което отмените оспорената заповед. Събраните по делото доказателства установяват, че процесния обект,  който представлява част от заведение за хранене и е построен 1977 година, представен е генералния план, не се касае за ново строителство, а заварен обект. Със сега приетия ПУП е променено предназначението на терена. Считаме тази заповед за незаконосъобразна,  издадена в нарушение на чл.124 от ЗУТ и на базата на нея е издадена процесната заповед. Моля да ми бъдат присъдени разноските. Представени са писмени доказателства, установяващи правото на собственост на  дружеството-жалбоподател, а също така и тези на праводателя, установяващи най-малкото от кога този обекти съществуват и  са отрезени в КК, поради което да се твърди, че е незаконосъобразен обект, е неоснователно. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

Ю.К.Г.: Считам жалбата за неоснователна и недоказана. Считам, че процесната заповед е правилна,  процесния обект попада в обект публича общинска собственост в границите на пътя. Не се представиха книжа за изграждането му. Същият попада в уличната регулация. Заповедта е законосъобразна. Ще представя писмени бележки. Моля за ю.к.възнаграждение.

Съдът определи 7 дневен срок за писмени бележки на страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15:24 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: