ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  седемнадесети   октомври                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1372 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Е.А.- редовно  уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.Е.М., с представено пълномощно по делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ  НАЧАЛНИК  група РУ Карнобат  към ОД  МВР    редовно  и своевременно призован, не  се явява и не изпраща представител.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Р.Е.А., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-0282-000249/01.11.2015г., издадена от И.П.И., на длъжност началник група към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с която по отношение на Р.Е.А., ЕГН **********, с адрес: *** е наложена принудителна административна мяркаВременно отнемане на свидетелството за управление на МПС  до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца от датата на изземване на документа.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.М.: Нямам възражение по доклада, поддържам жалбата против наложената ПАМ като твърдим, че липса соченото в нея основание, а именно да сме управлявали на дата 01.11.2015 година около 01:15 часа и да сме отказали да ни бъде извършена проверка с техническо средство, както и кръвна проба за алкохол и упойващи вещества.Твърдим, че не сме управлявали МПС и няма отказ. Отделно от това другите две нарушения те не са основание за такава  мярка.Тежестта за доказване е тяхна.Ние ще водим едни свидетел, който е бил в колата. Молим в следващото съдебно заседание да ни се даде възможност да го доведем за разпит. Твърдим, че друго  лице е управлявало – И.Ю.Ю., който е извън страната, но не разполагаме с доказателства, че той е санкциониран. Оспорвам всички констатации по АУАН, който е оспорен по реда на ЗАНН,  предмет на съдебното  оспорване в момента,  но все още няма произнасяне. Името на свидетеля е Р.Ф., който е очевидец на фактите, посочени в оспорения акт.

Съдът намира за основателно направеното от  процесуалния представител на жалбоподателя искане за допускане до разпит на посочения от него свидетел, който като очевидец ще даде обяснения във връзка с факти и обстоятелства, които имат отношение към предмета на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА  до разпит като свидетел лицето Р.Ф. при режим а довеждане от страна на процесуалния  представител на  жалбоподателя.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна предвид необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства за изясняване на фактическата  обстановка по делото, породи което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2016 година от 14.00 часа,  за която дата страните са уведомени.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:12 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: