Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       1487                                      20.07.2018 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.С., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1371 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Академика 2011“ ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, студентско общежитие бл. 3, вх. А, ет. 1, представлявано от пълномощника С.Р.- юрисконсулт, против решение № 118 от 23.02.2018 г. по АНД № 2699/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради съществено нарушение на съдопроизводствени правила, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.2 от НПК. В нея се сочи, че делото не е изяснено от фактическа страна, тъй като съдът не е допуснал поискани от страната доказателства, нито служебно е събрал такива за проверка достоверността на данните, съставляващи основание за налагане на санкцията. По същество се иска отмяна на решението и връщане делото на НРС за ново разглеждане от друг съдебен състав.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Подробни доводи излага в писмени бележки.

Процесуалният представител на ответника заявява становище за неоснователност на жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 1 от 15.11.2017 г., издадено от директора на дирекция „Управление на морските плажове“ в Министерството на туризма, с което на основание чл. 23 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) е наложено на касатора „Академика 2011“ ЕАД административно наказание- имуществена санкция в размер на 10 000 лева за нарушение по чл. 10, ал.4, т.1 от ЗУЧК. За да постанови този резултат, съдът е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Съдът е счел, че нарушението е безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Съобразил е данните от извършеното в хода на проверката геодезическо заснемане, като не е кредитирал представената от жалбоподателя комбинирана скица за процентното съотношение между платена и свободна зона. Намерил е за неоснователни и възраженията на жалбоподателя относно правната квалификация на нарушението.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че по силата на договор от 30.11.2000 г., сключен между министъра на регионалното развитие и благоустройство и „Академика 2011“ ЕАД, е предоставено на търговското дружество особено право на ползване- концесия върху част от крайбрежната плажна ивица на Република България- изключителна държавна собственост, индивидуализирана като морски плаж „Равда-Академика“, в рамките на концесионната територия, определена с Решение № 137 на МС от 24.03.2000 г. При извършен на 03.08.2017 г. геодезически мониторинг на морски плаж „Равда-Академика“ и проверка на място от експерти в дирекция „Управление на морските плажове“ на Министерството на туризма е установено, че зоната за свободно разполагане на плажни принадлежности съставлява 44.97% от активната плажна площ, т.е. дружеството не е осигурило 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите съобразно одобрена схема от Министъра на туризма от 01.06.2016 г. За това нарушение е съставен срещу касатора акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление.

Съгласно нормата на чл. 10, ал. 4, т. 1 от ЗУЧК, на територията на морските плажове се разрешава поставянето на плажни принадлежности, като се осигурява не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите. В конкретния случай това изискване не е било изпълнено- при извършените измервания е било установено, че са осигурени едва 44.97% на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите. Следователно, налице са елементите от състава на нарушението по чл. 23 от ЗУЧК и правилно е ангажирана отговорността на касатора.

В касационната жалба се сочи, че при вземане на решението районният съд не е изградил вътрешното си убеждение въз основа на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. Този довод е неоснователен. Извършени са необходимите процесуални действия за разкриване на обективната истина, при съблюдаване процесуалните норми на чл. 13, чл.14 и чл.107 от НПК и делото е изяснено от фактическа страна. Правилно не е съобразена от съда представената от жалбоподателя комбинирана скица, доколкото тя е изготвена въз основа на данни от геодезическо заснемане на 09.09.2017 г. и не съдържа сведения за правнорелевантни факти- за размера на свободната и заетата от преместваеми обекти, плажни принадлежности и др. активна плажна площ към релевантния момент- момента извършване на проверката от служители на Министерството на туризма. Както се сочи и от пълномощника на търговското дружество в съдебното заседание, проведено от НРС, представената комбинирана скица отразява моментното съотношение между свободната и заетата активна плажна площ на морски плаж „Академика“. В този смисъл неотносими към предмета на спора са и поисканите от жалбоподателя гласни доказателства и експертиза за изясняване на горните обстоятелства към момента на извършеното по негово искане геодезическо заснемане.

При извършената на основание чл. 218, ал.2 от АПК служебна проверка, касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Предвид горните съображения, не са налице и посочените в жалбата касационни основания. Ето защо обжалваното решение, като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118 от 23.02.2018 г. по АНД № 2699/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.