ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На пети юли                                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Д.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1371  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

          ИЩЕЦЪТ К.Х.П. редовно и своевременно призован, не се явява. Представлява се от  процесуален представител адв. С.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

           ЗА ОТВЕТНИКА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР БУРГАС редовно и своевременно призован  се явява процесуален представител ю.к.Д., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ЗАОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор П.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР П.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по искова молба на К.Х.П. с ЕГН ********** *** и съдебен адрес ***, офис 2, с процесуален представител адв. К., срещу Областна диркция на МВР – Бургас с ЕИК 129009742 и адрес гр. Бургас, ул. Христо Ботев, №46, представлявана от директора на Областната Дирекция, за осъждане на същата на основание чл.1, ал.1, вр. чл.4 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 300,00 лева, представляващи причинени имуществени вреди вследствие отменено с окончателен съдебен акт незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0769-003802 от 23.11.2016г., издадено от Началник сектор „Пътна Полиция“ при ОД на МВР Бургас против ищеца. В исковата молба се твърди и се представят доказателства за това, че адв.К. е депозирал покана за доброволно и своевременно заплащане на така извършените разноски, на която ответния орган не  е реагирал.

Съдът докладва административната преписка в цялост, ведно с представените писмени доказателства  от страна наищеца.

                Указва на страните следната доказателствена тежест: В  тежест на ищеца е да установи наличие на  предпоставки за обезщетение, а именно наличието на  противоправно  действие, респ. бездействие от страна на ответния орган, пряка причинноследствена връзка с имуществената увреда и размера на дължимото обезщетение. В тази връзка са представени писмени доказателства, по които страните следва да вземат становище.

АДВ.К.- Поддържам исковата  молба.Нямам възражения по доклада.Моля да се приемат представените доказателства.Няма да соча другидоказателства.Представям списък на разноските.

Ю.К.Д.- Оспорвам исковата молба.Нямам възражения по доклада.Да се приемат  представените писмени доказателства.Нямаме други доказателствени искания.Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР П.- Нямам възражения по доклада.Да се приемат писмените доказатества, документите представени с исковата молба и доказателствата с преписката.Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата,Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  по делото писмени доказателства.

Ю.К.Д.- Считаме, че се касае за исково производство, поради което съдебния състав не следва служебно да събира доказателства.Считаме, че  е задължение на страната да ангажира такива за основателността на исковата претенция.

АДВ.К.- Уважаеми господин съдия, разпореждането от 30.05.2017 година е връчено на ответната дирекция.Моля да не уважавате възражението на процесуалния представител на ответника.Трайна е практиката и правната доктрини, че с изтичане на срока за подаване  на писмен отговор, какъвто е бил даден с разпореждане от 30.05.2017 г., връчено на 02.06.2017г. и е погасено правото да се правят искания, възражения и всякакви други  действия, водещи до обструкция по делото.Ако процесуалния представител заявява, че не оспорва представените с исквата молба копия, какъв е смисъла за прилагане на друго дело в това дело.Считам, че искането не следва да бъде уважавано.

ПРОКУРОР П.- Считам, че възражението е неоснователно.Няма процесуална пречка да бъде приложено служебно от съда соченото административно-наказателнен характер дело, независимо че настоящето е исково такова.

Съдът  като взе предвид становището на страните, относно  служебната инициатива за събиране на доказателства намира, че настоящето производство действително  е исково такова, но се развива при условията на чл.203 и 207 от АПК,  като приложението на ГПК е субсидиарно, доколкото не са уредени част от въпросите, свързани с административно исково производство. В тази връзка по-широко разпространеното мнение за липсата на преклузия, относно събиране на доказателства след едномесечения срок за отговор на ответника, доколкото валидно в настоящия процес е служебното начало.

В тази връзка съдебният състав намира за необходимо, допустимо и основателно да изиска и приложи към настоящето дело  НАХД №7114/ 2016 година по описа на Районен съд град Бургас, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА към административно дело №1371/2017 година по описа на Администативен съд град Бургас  НАХД 7114/ 2016 година по описа на Районен съд град Бургас.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.- Уважаеми господин председател, моля да уважите исковата молба, да присъдите претендираното обезщетение за имуществени вреди в размер на платеното адвокатско възнаграждение по НАХД №7114/ 2016 година, както и да присъдите направените по настоящето дело разноски, ако уважите исковата молба. Безспорно е, че ищеца чрез мен направи възможното да поиска административния орган доброволно да плати тази сума и тогава не би се стигнало до водене на настоящето производство и прави нови разноски. Така постъпва Регионалната дирекция по Автомобилна администрация, която доброволно възстановява сумите  по дела с отменени наказателни постановления. Как са намерили начин си е техен въпрос. След постановяване на тълкувателно решение №1/2017 година по ТД 2/2016 година на ОС на  съдиите от ВАС, има право да претендира  платените от него сума за адвокатско възнаграждение по отминено НП.Несъмнено исковата претенция е допустима, обоснована и доказана с представения договор за правна защита. Моля да се произнесете с решение  в този смисъл.

Ю.К.Д.- Моля да отхвърлите исковата молба като недоказана. Представените доказателства не доказват основателност на претенцията, тъй като решението, което е представено е разпечатка от интернет, върху него няма кога е влязло в сила, няма докозателства за това дали административния акт е отменен.Преписът на договора за правна помощ е с недостоверна дата, тъй като е частен документ, поради това считам исковата молба за недоказана. В договорът за правна защита и съдействие има дописване, че са внесени 150 лева от договорените 300 лева, при сключване на договор, а  са довнесени 150 лева, което е отразено върху самия договор. Оспорвам това дописване в този договор, който не доказва нищо. Ако в самото дело,  което изискахте служебно, съществува това дописване очивидно е, че то не извършено на датата на представяне на договора в съда, а по-късно, което говори за недостоверност, кочаните са индигирани, това е един вид съставяне на документ с невярно съдържание.Претендирам разноски за настоящето производство.

ПРОКУРОР П. – Смитам, че в настоящето производство беше доказано основанието на исковете и като такива същите следва да бъдат уважени. Съгласно  тълкувателно решение №1/2017 година на ВАС,  изплатените адвокатски възнаграждения в производството  по обжаване и отмяна по незаконосъобразни наказателни постановления представляват пряка и непосредствена  последица по смисъла на чл.4 от ЗОДОВ. От даните по делото е видно, че ищеца е упълномощил адвокат по повод издадено срещу него  наказателно потановление и е заплатил адвокатко възнаграждение. След отнямата на наказателното постановление с влязло в сила съдебно решение за ищеца е възнакнил правния интерес да поиска обезщетение за причинени имуществени вреди,  произтичащи от отмененото наказателно постановление  за заплатеното от него адвокатско възнаграждение.

АДВ.К.-Моля да не уважавате възражението на процесуалния представител на ответната страна на следните три съображения: На първо място нито в НПК, нито в Закона за адвокатурата е въведена  особена форма за доказване на плащането на адвокатското възнаграждение. Доводите  за недостоверна дата  са произволни. На второ място, няма пречка адвокатското възнаграждение да бъде договор на разсрочено плащане. На трето място, представените копия, заверени от адвоката са достатъчни  доказателства  за тяхната автетичност. Ако някой оспорва тези копия като неистински или с променено съдържание има специален ред, предвиден в ГПК и приложим в настоящето производство по чл144 от АПК. Подобни съображения не следва да се кредитират  и моля да ги оставите без уважение.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: