ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.04.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети април                             две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1371 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 11,32 часа се явиха:

За ищеца Н.П.Ш. - редовно уведомен се явява адв. Ц. с представено по делото пълномощно.

          За ответника – ОД на МВР гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. В. с представено по делото пълномощно.

          За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Костова.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл.154 ГПК.

 

адв. Ц.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. В.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. да се приключи събирането на доказателства.

 

прокурорът: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Ц.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите претенцията като основателна и доказана. Моля за присъждане на направените от нас съдебно-деловодни разноски. Представям списък на разноските.

 

юк. В.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите предявения иск като неоснователен и недоказан. По делото не бяха представени доказателства относно действително извършено плащане на сумата от 700,00 лв., представляваща  размера на претенцията. В допълнение, макар че е изложено в отговора на исковата молба моля да имате предвид, че датата, от която следва да се изведе законната лихва е датата на постановяване на първоинстанционното решение, а не датата на влизането му в сила. Същото влиза в сила на 10.11.2015 г. и претенцията за присъждане на законна лихва преди тази дата е неоснователно и недоказано.

По отношение на претенцията за присъждане на представения адвокатски хонорар за исковото производство правя възражение за прекомерност.  Делото не се отличава с фактическа и правна сложност, поради което моля същият да бъде намален в случай, че постановите решение, с което да уважите иска, да намалите претендираното адвокатско възнаграждение до минималния размер по Наредбата за адвокатските възнаграждения.

 

прокурорът: Уважаема г-жо председател, считам, че исковата претенция е основателна и доказана по размер, като законната лихва следва да се счита от датата на влизане в сила на съдебния акт.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: