ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети юли                                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1370 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.17 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.К.К. не се явява, редовно уведомен. За него адвокат К., надлежно упълномощен.

Ответникът Я.М., полицейски инспектор в участък Обзор при Районно управление Несебър, се явява лично.

 

Адвокат К.: Моля да се даде ход на делото, като на осн. чл.92а от ГПК да се наложи глоба на ответника за неоснователно отлагане на делото, тъй като не е представена административната преписка в цялост. Аз и доверителят ми не сме отговорни за това.

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.К. *** против заповед за задържане на лице № 30423-153/12.05.2017г. издадено от Явор Стоянов Матов, полицейски инспектор при РУ Несебър.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ответника е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, изложени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

СЪДЪТ указва на ответника, че не сочи доказателства във връзка с установяване на фактическото основание за издаване на заповедта за задържане, като в преписката липсват издадените по случая докладни записки.

 

Адвокат К.: Бих желал да прецизирам жалбата относно идентификатора на оспорената заповед, който е с № 304зз-133/12.05.2017г., като погрешно сме посочили в жалбата № -153. Моля същата да се счита срещу заповед № 133/2017г.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението от пълномощника на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА направеното уточнение, така както е заявено в днешното съдебно заседание, като жалбата да се счита за предявена против заповед № 304зз-133/12.05.2017г., издадена от Явор Стоянов Матров на длъжност полицейски инспектор в управление Обзор при РУ Несебър.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата и направеното с нея искане, като считам постановения акт за незаконосъобразен по съображенията, изложени в жалбата. Да се приемат представените доказателства. Не са представени доказателства, които да обосноват издаването на заповедта, на този индивидуален административен акт. Понастоящем не мога да соча доказателствени искания, поради непълнота на административната преписка. Ако такива бъдат представени, ще изразим становище. Няма да соча други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Считам, че издадената заповед е правилна и основателна, тъй като към момента на задържане на лицето има данни, че това лице е извършител на престъплението. Не разполагам с докладните записки, тъй като те са приложени към ДП № 304 ЗМ-338/12.05.2017г. по описа на РУ Несебър и поради това не съм ги представил по делото. Водещ разследването е ст.разследващ полицай Л. П. в участък Обзор към РУ Несебър. Докладните записки са с №№ 304р-9384/15.05.2017г., изготвена от мен, и рег.№ 304р-9353/2017г., изготвена от мл.разузнавач Николай Петков. Моля същите да бъдат изискани. Данни за това, че жалбоподателят е съпричастен към извършеното престъпление, има и в протокол за разпит на пострадалото лице Щ. Р. Щ. от гр. Обзор, поради което моля да се изиска и този протокол. На този етап други доказателства не мога да представя. От лицето са взети натривки, по които експертизите все още не са готови.

СЪДЪТ намира приложените в преписката писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са направените от ответната страна искания за представяне от Районно управление Несебър, участък Обзор, на посочените писмени доказателства- докладна записка рег.№304р-9384/15.05.2017г., изготвена от ответника и докладна записка рег.№ 304р-9353/2017г. изготвена от мл.разузнавач Н. П., както и протокол за разпит на лицето Щ.Р.Щ... Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗИСКАТ от Районно управление Несебър, участък Обзор, докладна записка рег.№304р-9384/15.05.2017г., изготвена от Я.М. и докладна записка рег.№ 304р-9353/2017г. изготвена от мл.разузнавач Н. П., както и протокол за разпит на лицето Щ.Р.Щ.., като се посочи в искането, че същите са приложени в ДП № 304 ЗМ – 338/12.05.2017г. по описа на РУ Несебър.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.10.2017г. от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: