ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1370 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ОМАРСТ“ ООД, редовно призован, се явява адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Представям молба с доказателства, които моля да приемете. Други няма да сочим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорваме жалбата като неоснователна.

Представените доказателства в случая вие преценете дали да приемете, но според мен са доста след издаване на самата заповед и съответно процесното дружество няма доказателства да е представило този документ – разрешение за водоползване и водовземане с удължен срок, след документа, който е представил – удостоверение за регистрация №858/29.11.2013 г. Такова след старото, което е изтекло през 2015 г., няма представено.

Моля да приемете доказателствата, които сме представили до съда до настоящия момент и оставите жалбата без уважение.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка и с придружително писмо от ответника, постъпило по делото на 21.07.2016г., както и документите, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка и с придружително писмо от ответника, постъпило по делото на 21.07.2016г., както и документите, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание – молба до изпълнителния директор на ИАРА; писмо изх. №2600-9047(1) от 04.07.2016 г., подписано от изпълнителния директор на ИАРА; молба до отдел „Рибарство и контрол“ Сливен и известие за доставяне.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата по съображения, подробно изложени в нея. По отношение на фактическата обстановка искам само да заостря Вашето внимание. Моля да приемете от днес представените доказателства за установен факта, че Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури,  отдел „Рибарство и контрол“ Сливен е бил уведомен и знае за продължаване на разрешителното от Басейнова дирекция Пловдив още от 2015 г. Лично при проведения разговор с Т.Т.  го уведомих и съм му дал разрешителното и съм му казал, че е до 2025 г. За трети пореден път официално с входящ номер с обратна разписка му представям разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Искам да проявите мъдрост и разбиране, защото от изтъкнатото, формално погледано, до издаване на заповедта няма представено разрешително от Басейнова дирекция, което е предпоставка за продължаване на разрешителното за риболов, което е по Закона за рибарството и аквакултурите. Поставих му ребром въпроса: „Защо не ме уведоми и подаваш грешна информация в ИАРА, когато знаеш, че на мен са ми издадени и ти дойде ли да провериш всичките документи. Той каза, че някои от висшестоящите началници са го натискали.

Моля да уважите жалбата, като приемете, че няма извършено съществено нарушение. Дори да приемете, че няма представено официално разрешително, да приемете, че това е маловажен случай, защото се обърнах към Я.Я. и той отговори, че процедурата е такава. С оглед на замисъл на законодателя, изложен в Закона за рибарството и аквакултури, аз не съм нарушил обществения интерес, напротив работя за обществения интерес, поради което моля да уважите жалбата.

Моля да ми присъдите разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да оставите жалбата без уважение, тъй като считаме, че същата е неоснователна. Също така ще моля предоставяне на срок за представяне на писмени бележки.

Съгласно разпоредбата на чл.25в от Закона за рибарството и аквакултурите „ОМАРСТ“ ООД е задължен в 30-дневен срок да уведоми за обстоятелства, което не е сторил и до издаване на заповедта ИАРА не е била уведомена по надлежен ред, за това, че човекът има издадено разрешително за водовземане или водоползване и съответно техният срок е удължен.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение, в размер, определен в Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 7-дневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: