ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,07.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1370 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.Р.М., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на осн. чл. 144 от АПК, във вр. с чл.141 от ГПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел или на вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89  в размер от 50 до 300лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение № РД-83/29.05.2014г. издадено от директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено изцяло разпореждане № С-02-999-12-00085909/10.04.2014г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите на ТП на НОИ Бургас, с което на жалбоподателката е отказано отпускане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност за периода от 22.12.12г. до 20.01.2013г. по индивидуализиран болничен лист№1383843 (л.43).

Производството се движи по реда на чл.118 и сл. от КСО

 

АДВОКАТ П. – Поддържам жалбата. Моля, да приемете представените с нея писмени доказателства, като в днешното съдебно заседание допълвам към основанията за оспорване на жалбоподателката, че за процесния период, по време на издаден болничен лист, същата е уведомила лекаря си, но предвид, че периода съвпада с национални празници, не е получила документ за промяна на болничния лист. Освен това представям доказателства за входиране на жалбата, след съдебното обжалване и представям писмени доказателства, а именно амбулаторни листи, копия на лична амбулаторна карта на доверителката, както и последваща втора оперативна интервенция, удостоверяващи влошено здравословно състояние и нетрудоспособност за процесния период и след това. Завявам, че се запознах с административната преписка представена по делото. Заявявам, че липсват доказателства в административната преписка, кога е получено, датата, когато е получено експертното решение на НЕЛК №189/17.03.2014г. от административния орган, тъй като се твърди в решението на директора на ТП на НОИ, че същото е получено на 24.03.2014г., но такива доказателства липсват в административната преписка. Представям ги с оглед възраженията, които сме направили в жалбата за пропускане срока на издаване на административен акт.

По доказателствата – искам и моля да допуснете до разпит един свидетел за следващото съдебно заседание, с показанията на който ще докажем твърдението, че през този период доверителката ми е уведомила личния си лекар за промяната на режима на лекуващия лекар, това е жената, която сме описали в жалбата. По този болничен лист, за който се отказва частично плащане, доверителката ми вече е била насочена към физиотерапия и рехабилитация и именно това лечение е провела на друго място. И в тази връзка са свидетелските показания. Доверителката ми е вдовица, децата и са в Англия и през празниците тя се е обслужвала от тази жена. Не оспорваме това, че е пътувала.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч. – Оспорваме жалбата. Представили сме административната преписка, която моля да приемете. Други доказателства няма да сочим.

По отношение искането за допускане на свидетелски показания считам, че същото е неотносимо към спора. Има си определен ред в медицинската експертиза, който следва да се спазва и този ред не би могъл да се замени със свидетелски показания. Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателката с жалбата писмени доказателства описани в нея на л.7 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание известие за доставяне, служебен и системен бон, три броя амбулаторни листи, епикриза издадена от МБАЛ „Дева Мария” ЕООД, лична амбулаторна карта.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт съгласно опис на л.3 от делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14 дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от разпореждането, с което административното производство пред нея е било спряно.

 

ДОПУСКА при условие на довеждане разпита на един свидетел воден от жалбоподателката, чрез показанията на който да се установят целите на пътуването на жалбоподателката до Англия, лицата при които ще пребивава, както и твърдението, наведено в днешното съдебно заседание, че преди пътуването жалбоподателката е уведомила за това личния си лекар.

 

Поради необходимостта от събирана на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.12.2014г. от 11.10 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: