ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 136 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.А. редовно и своевременно призована, не се явява. За нея се явява адв.Т.Н., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ В.С.– Полицейски инспектор в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от М.Г.А., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003432/05.12.2017г., издадена от В.Н.С., на длъжност полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, Сектор „ПП“ Бургас, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на М.Г.А., ЕГН **********, с адрес: ***, е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА ДО 1 ГОДИНА, А ИМЕННО ЗА 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ 04.12.2017г.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна и постановена при липса на материални предпоставки за издаването й.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Н.: Поддържам жалбата, която е заведена от мой колега. Нямам възражения по доклада. Нямам искания и няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Н.: Основание за издаване на заповедта и наложената ПАМ е напоследък  често обсъждания по чл.171 т.2 А от ЗДвП. Изменението влезе в сила на 26.09.2017 година, което касае доверителката ми, като видно от  този текст се прекратява регистрацията на МПС на собственик, който го управлява без да притежава свидетелство за правоуправление. Считам, че в случая не е налице тази хипотеза. Доверителката ми притежава свидетелство за управление на МПС, но към момента на проверката то е било с изтекла валидност. Степента на обществената опасност е твърде ниска. На нея  не е било отнето поради употреба на алкохол или др. нарушение, а  срокът му е бил изтъкъл. Това не прави клиентката ми неправоспособен водач по смисъла на ЗДвП, тя не е загубила своята правоспособност с изтичане на валидността на свидетелството за  правоуправление. А именно това е целта на приетото изменение от есента на миналата година - да накажат водачите, които  управляват МПС без шофьорска книжка. Самият законодател през ануари 2018 година измени същата тази разпоредба на чл.171, т.2А от ЗДвП, като  видно от редакцията й прекратяване на регистрация на ППС се прилага в случай, когато се управлява МПС без да е правоспособен водач, не  притежава свидетелство за правоуправление, валидно за категорията като по всякакъв начин се изключва настоящата хипотеза, това да става като е изтекъл срока на свидетелството за управление на МПС. Законодателят е направил разграничаване за последваща промяна на текста. Доколкото, ако съда счете, че не е налице формално нарушаване на закона.

Моля, да се има предвид, че деянието е с ниска степен на обществена опасност и може да се приложи чл.28 от ЗАНН и на доверителката да се наложи предупреждение или др. санкция или да се приложи по-благоприятната за нея законова редакция  от м.01.2018 година. Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски. Моля да се отмени  наложената ПАМ изцяло.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:56часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: