ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 23.03.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На двадесет и трети март                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

КАД номер 136 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За ВНОСИТЕЛЯ на протеста - Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно призован, се явява прокурор Тиха Стоянова.

За ОТВЕТНИКА Общински съвет гр.Айтос, редовно и своевременно призован, се явява адвокат К., редовно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.    

   

Становище по хода на делото:

         

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

На основание  чл.145 ал.3 от ГПК във вр. чл.144 от АПК съдът извърши  доклад по делото както следва:

Административното дело е образувано по протест на Тиха Стоянова– прокурор при Окръжна прокуратура гр.Бургас против чл.13, ал.1; чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.46, ал.1 в частта „или придобили право на строеж върху общинска земя“ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Айтос, приета от Общински съвет Айтос с решение №188/20.02.2009г. Протокол №18 изменена с решение №206/09.04.2009г. протокол №20/2009г., изменена с решение №171/20.09.2012г. протокол №12/2012г., изменена с решение №201/23.11.2012г. протокол №14/2012г., изменена и допълнена с решение №681/28.01.2015г. протокол №45/2015г., изменена и допълнена с решение №713/24.03.2015г. протокол №48/2015г., изменена и допълнена с решение №43/27.01.2016г. протокол №4/2016г., изменена и допълнена с решение №107/27.04.2016г. протокол №7/2016г.

Иска се отмяна на подзаконовия нормативния акт като незаконосъобразен в оспорената му част.

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването на фактическите и правни основания за приемане на оспорения нормативен акт, а в тежест на оспорващия да докаже съществуването на някое от основанията посочени чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат съображенията си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се приеме като доказателство представената от Общински съвет Айтос преписка на оспорената Наредба. Поддържам протеста. Нямам бележки по доклада. Нямам доказателствени  искания.

 

АДВОКАТ К.:  Нямам възражение по направения доклад. Оспорвам протеста. Да се приеме представената от ответника административна преписка.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото Заповед на кмета на община Айтос, по отношение делегиране на функции на  директорите на учебните заведения, прилагащи системата на делегираните бюджети на територията на общината, които са второстепенни разпоредители с бюджет към общината. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представената заповед.

 

Съдът установи, че поделото  са постъпили  писмени доказателства, които са относими към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените доказателства, представени с протеста и съдържащи се в преписката по приемане на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Айтос, както и представената в днешното съдебно заседание Заповед №РД-08-145 от 12.03.2015година на кмета на Община Айтос.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

          ДАВА ХОД на делото по същество:

         

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми съдии, поддържам протеста на Окръжна прокуратура Бургас, ведно с мотивите изложени в него. Няма да се позовавам на други мотиви. Моля да уважите протеста на Окръжна прокуратура Бургас  против оспорените разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Айтос, като по всяка от посочените оспорени разпоредби - чл.13, ал.1; чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.46, ал.1, съм изложила  подробни мотиви, които считам за правилни.

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми административни съдии, моля да постановите решение, с което отхвърлите протеста на Окръжна прокуратура Бургас като неоснователен, поради следните съображения:

По отношение аргумента за противоречие на чл.13, ал.1 от Наредбата, в частта на срока за отдаване на имоти,  определен за 3 години, заявявам, че  този срок е съобразен с определения от законодателя срок от 10 години, тъй като тълкуването на дефиницията 10 години, означава до 10 години. Общинският съвет като принципал на общинската собственост е определил по-кратки срокове от 10 години. Необоснован е аргументът, че общинският съвет няма правомощие да определя по-кратък срок  от законовия, като има само за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост. С последните изменения на ЗОС се уеднаквиха сроковете за публичната общинска собственост и частната общинска собственост, като в единия случай по отношение на частна общинска собственост срокът не може да бъде по-дълъг от 10 години, а за публичната общинска собственост може да бъде до 10 години. В този  случай е налице тъждественост и след като Общинския съвет може да определи реда и начина на отдаване на частната общинска собственост, може с Наредбата си, а не с всеки акт да определя реда и начина на отдаването й.

Относно делегирането на правомощия на директорите училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети на територията на общината, които са второстепенни разпоредители с бюджет към общината, същите произлизат от чл.8, ал.2 и ал.3 от ЗОС, където е казано, че Общинските съвети определя реда за предоставяне под наем на имоти или части от тях - общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена. Това се извършва по правилото на ал.4 от същия член. Именно по тази норма, Общинският съвет е определил реда за предоставяне под наем на имоти на детски градини и училища. Законът за публичните финанси и законът за Предучилищното и училищното образование дават възможност на второстепенните разпоредители да делегират права и да реализират собствени приходи от предоставените от отдаването под наем на предоставеното им движимо и недвижимо имущество – общинска собственост. В този смисъл е издадена и заповедта на кмета на общината, тъй като училищата и детски градини са второстепенни разпоредели с общински бюджет и  имат право да отдават под наем, като процедурата се открива от общинския съвет, но се определя от самите директори на училища и детски градини.

Относно незаконосъобразността на чл.46, ал.1 от Наредбата  по отношение на израза „или придобили право на строеж върху общинска земя“, в  този текст Общинския съвет не е разширил кръга на лицата по чл.35, ал.3 от ЗОС, а е направил едно уточнение, тъй като безспорно е, че търг или конкурс не се организират при продажбата на земя-частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда или  построил сградата в отстъпено право на строеж. В този смисъл е и решение №1016 /01.02.2016 по адм. Д.№ 15518/2014г. на Върховен административен съд.

Уважаеми административни съдии във връзка изложените аргументи в съдебно заседание, моля да отхвърлите протеста като неоснователен и недоказан. Няма да представям писмени бележки и няма да претендирам разноски.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да  присъдите на Окръжна прокуратура Бургас, разноски в размер на 20 лева,  като считам че не е нужно да се прави списък, защото това е държавната такса.

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: