ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 09.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети юли                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 136 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.М.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Г.Д., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Зона Север” в дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.К.Я., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явяват адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.А.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.М.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба, озаглавена възражение, подадена от Г.М.Д. и Р.Г.Д., против Виза за строеж в УПИ ХП-34, кв.2 по плана на в.з. „До стопански двор”, землище кв.Банево, гр. Бургас, издадена от арх. Г.Н. – Началник сектор „Зона Север” в Дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка,  допълнително постъпила жалба от Г.М.Д. и Р.Г.Д., с която се уточняват нередовностите, както и писмен отговор от заинтересованата страна К.Я..

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам жалбата първо за просрочена, алтернативно считам същата за неоснователна, съответно оспорената виза считам за законосъобразно издадена.

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо съдия, считаме че жалбата е просрочена В случай, че приемете същата за допустима за разглеждане, заявяваме, че считаме същата за неоснователна.

Моля да приемете окомплектованата административна преписка от административния орган.

Запознати сме с възражението с характер на жалба от жалбоподателите.

Моля да приемете приложения от нас писмен отговор.

Имаме доказателствени искания, изразяващи се в допускане на съдебно-техническа експертиза с оглед правния интерес за участие по делото като заинтересована страна, а именно като заявители по издаване на процесната скица-виза. Искаме да установим на практика, тъй като жалбоподателите не са ангажирали доказателства, действително какво е било градоустройственото отреждане на имота към 1981 година с оглед момента на построяване на основната сграда в имота. Искаме да установим на следващо място какво е градоустройственото отреждане към днешна дата, а именно как са се изменяли плановете в годините.

Тъй като за имота има образувани и приключили две административни производства, чиито крайни административни актове са приложени по делото и представляващи по естеството си заповеди за спиране на строителството с указания, въпросите изложени в представената от нас молба застъпват именно проверката на започналото и неприключило строителство на място, погледнато през призмата на отбелязаното застрояване, което се допуска с процесната скица с виза, с оглед на което моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, независимо че такива доказателства би следвало да ангажира страната, която оспорва издадения индивидуален административен акт. Независимо от това, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с оглед пълнота и яснота по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам възражение по доказателственото искане.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства и писмения отговор от К.Я..

С оглед предмета на делото счита искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза за относимо и допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представената административна преписка и доказателствата по нея и писмен отговор от заинтересованата страна К.Я..

ДОПУСКА назначаването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото, извърши съответните справки и направи оглед на място да даде отговор на въпросите, поставени в молбата на адвокат С., представена в днешно съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за вещо лице арх. Д.К..

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 лева, вносими от заинтересованата страна К.Я. в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. В същия срок да се представи документ за внесения депозит, след което да се уведоми вещото лице.

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.10.2015 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: