ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 03.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На трети април                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 136 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.М.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Г.Д., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Зона Север” в дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.К. Я., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явяват адвокат С. и адвокат Т., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.А.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.А.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.М.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да бъде даван. Констатира, че жалбата не съдържа посочване на съда и подписът е ксерокопие, поради което не отговаря на изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 1 и т. 8 от АПК. Поради това на основание чл. 158 от АПК жалбата следва да се остави без движение и на жалбоподателите да се изпрати съобщение в 7-дневен срок от получаване му да отстранят нередовностите, като жалбата следва да отговоря на изискванията на  чл. 150, ал. 1, т. 1 и т. 8 от АПК, както и да уточнят исканията си, с оглед наличието по делото на няколко жалби с различни наименования и съдържание.

Поради изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Г.М.Д. и Р.Г.Д., наименована „възражение”.

УКАЗВА на жалбоподателите в 7-дневен срок от получаване на съобщението да отстранят нередовностите на жалбата, като следва същата да отговаря на изискванията на  чл. 150, ал. 1, т. 1 и т. 8 от АПК, както и да уточнят исканията си.

ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателите, че при неизпълнение на дадените указания в определения от съда срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: