Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              10.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 136 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Кмета на Община Несебър против решение № 473/23.12.2011г. постановено по НАХД № 805/2011г. на Районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 11/12.07.2011г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 9, ал. 1, т. 1; чл. 13 и чл. 17 от Наредба № 10 на Общински съвет Несебър за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър на „Сънивест” ООД на основание чл. 73, ал. 6 от Наредба № 10 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява

Ответникът по касация – „Сънивест” ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление в гр. ***, представлявано от А.К.П. – управител, в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Г. К., БАК, оспорва жалбата като неоснователна по съображения, изложени в представен по делото писмен отговор на касационната жалба и претендира присъждане на съдебно-деловодните разноски.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Несебър е образувано по жалба на „Сънивест” ООД против наказателно постановление № 11/12.07.2011г, издадено от кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл. 9, ал. 1, т. 1; чл.13 и чл.17 от Наредба №10 на Общински съвет Несебър на основание чл. 73, ал. 6 от Наредба № 10 на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че е налице съществено процесуално нарушение в наказателното постановление – липсва словесното описание на изпълнителното деяние като елемент от състава на вмененото административно нарушение.

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Основният мотив на първата инстанция за отмяна на процесното наказателно постановление е липса на описание на изпълнителното деяние в мотивната част на оспорения акт. Настоящият съдебен състав, изцяло споделя доводите на първоинстанционния съд, че така допуснатото нарушение е от категорията на съществените такива по следните причини: Дружеството е задължено да премахне преместваемия обект „Тоалетна от ПВЦ материал” съгласно заповед № 826/29.06.2010г. на кмета на Община Несебър, която е оставена в сила с Решение № 1340/19.11.2010г. на Административен съд Бургас по адм.д. № 1635/2010г. Административният орган е извършил проверка и с констативен протокол от 10.01.2011г. е установил, че посочената заповед не е изпълнена. С констативен акт № 217/19.03.2010г., връчен лично на управителя на дружеството е образувано производство по премахване на обекта по реда на чл. 25 и сл. от Наредба № 10. С АУАН № 10/11.04.2011г. изрично е констатирано неизпълнението на посочената заповед за премахване и в него е посочено изпълнителното деяние. Съставеният акт е връчен на управителя на дружеството на 26.04.2011г., като срещу него не са постъпили възражения. Въз основа на съставения АУАН е издадено и оспореното наказателно постановление, в което липсва изписване на изпълнителното деяние на вмененото административно нарушение. Именно този порок – липсата на посочено изпълнително деяние е възприето от Районен съд гр. Несебър, като съществено процесуално нарушение. Този извод на първоинстанционния съд изцяло се споделя от настоящия съдебен състав.

Освен така констатирания от първоинстанционния районен съд порок, настоящия съдебен състав намира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати и други нарушения на процесуалните правила, които на собствено основание опорочават производството и водят до установения от съда краен резултат – незаконосъобразност на наказателното постановление.

Видно от наказателно постановление № 11/12.07.2011 год., съгласно текста, който е записан, дружеството „Сънинвест” ООД виновно е нарушило чл. 9, ал. 1, т. 1, чл. 13 и чл. 17 от Наредба № 10 (Наредбата). Чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредбата въвежда забрана за разполагане на преместваеми обекти, непредвидени в одобрените от главния архитект схеми, чл. 13 регламентира реда за одобряване на схеми за разполагане на преместваеми обекти, а чл. 17 регламентира реда за подаване на заявление от заинтересованите лица за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект. Едновременно с това, като основание за санкциониране на дружеството е посочена и нормата на чл. 73, ал. 6 от Наредбата, която указва, че се наказва с глоба, респ. с имуществена санкция от 500 до 5000 лева лице, което не изпълни в определен срок заповед за премахване на незаконно поставен преместваем обект.

С оглед горното, по начина по който са изписани нарушените правни норми и основанието на което се налага санкцията, не става ясно какво точно административно нарушение е вменено на дружеството нарушител – дали за това, че е поставило преместваем обект, непредвиден в одобрената от гл. архитект схема (чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредбата) или че е нарушило реда за одобряване на схемите или реда за подаване на заявление (чл. 13 и чл. 17 от Наредбата) или за това, че не е изпълнило заповед за премахване на незаконно поставен преместваем обект (чл. 73, ал. 6 от Наредбата). Така допуснатото процесуално нарушение е от категорията на съществените такива, защото ограничава правото на защита на нарушителя и като такова опорочава административнонаказателното производство до степен водеща до незаконосъобразност на наказателното постановление.

В сезиращата този съдебен състав жалба е релевирано възражение за неправилност на оспореното решение, тъй като в същото е прието, че на основание чл. 34, ал. 2 от ЗАНН тримесечния срок е изтекъл. В съдържанието на процесното решение действително е налице подобен мотив на първоинстанционния съд и той е неправилен, на това не променя крайния изход на спора.

По изложените съображения жалбата следва да се отхвърли, а оспореното решение като правилно и законосъобразно – да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 473/23.12.2011г. постановено по НАХД № 805/2011г. на Районен съд Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 11/12.07.2011 г. на Н.Д. на длъжност Кмет на Община Несебър, с което на основание чл. 73, ал. 6 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър на „Сънивест” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.