О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ /21.01.2010 година, град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    -  град  БУРГАС

На двадесет и първи януари 2010 година

В закрито заседание в следния състав:

                                              

СЪДИЯ: Веселин Енчев

                               

като разгледа докладваното от съдия Енчев административно дело № 136/2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е образувано по жалба на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр.Бургас против Решение № 1083/13.11.2009 год. на началника на МП “Нефтопристанище”, гр.Бургас, с което са определени допълнителни митни сборове и други държавни вземания по ЕАД № 1004/4-38/03122006/2012006, а именно – ДДС в размер на 107 563 лева, ведно със законна лихва, дължима от датата на възникване на задължението – 03.12.2006 год. до датата на заплащане на сумата.

Едновременно с жалбата е формулирана и молба за спиране на изпълнението на оспореното решение, в частта относно задължението за заплащане на лихви върху допълнително определения размер на дължимия ДДС.

         По молбата за спиране на изпълнението, следва да бъде образувано отделно съдебно производство, с оглед обстоятелството, че жалбата и молбата за спиране на изпълнението се разглеждат по различен процесуален ред, различен е предметът на доказване, различни са фактическите и правни основания, предмет на съдебен контрол.

Следва съдебното производство да се раздели, като производството по настоящото дело следва да продължи само по жалбата против административния акт.

Молбата за спиране на изпълнението на обжалваното решение, в частта относно задължението за заплащане на лихви, следва да се докладва на административния ръководител за образуване на самостоятелно дело. С оглед разделянето, по новообразуваното дело следва да се приложи копие от жалбата и   представените по настоящото дело писмени доказателства – лист 11-17, 33-37, 78-81, 87-89.

         По изложените съображения, на основание  чл.210 ал.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         РАЗДЕЛЯ производството по адм. дело № 136/2010 година, като производството по настоящото дело продължава само по ЖАЛБАТА на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр.Бургас против Решение № 1083/13.11.2009 година на началника на МП “Нефтопристанище”, гр.Бургас.

        

НАСРОЧВА съдебно заседание на 30.03.2010 год. от 14,00 часа.

        

ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

 

МОЛБАТА на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр.Бургас за спиране на изпълнението на Решение № 1083/13.11.2009 година на началника на МП “Нефтопристанище”, гр.Бургас да се ДОКЛАДВА на председателя на съда за образуване на самостоятелно съдебно дело.

 

ДА СЕ ПРИЛОЖАТ към новообразуваното дело съдържащите се в настоящото дело писмени доказателства, находящи се на л. 11-17, 33-37, 78-81, 87-89.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                СЪДИЯ: